Sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik ukończyła 70 lat i opuszcza Krajową Radę Sądownictwa. Ostatni dzień jej pracy w Radzie przypadł na 11 stycznia 2021 r. Z czasem na jej miejsce ma się pojawić nowy sędzia. Kiedy? Gdy uda się go wybrać w przewidzianej do tego procedurze.

Do marszałka Sejmu zostanie wysłane pismo o wakacie w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ten ma wydać obwieszczenie dla chętnych do członkostwa w Radzie i określić termin na zgłaszanie kandydatur. Ostatecznego wyboru według ustawy dokonuje Sejm. Są dwa podmioty uprawnione do przesłania zgłoszenia. Po pierwsze – grupa co najmniej 2 tys. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. Po drugie – grupa co najmniej 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.

Czytaj też: Sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik - lista poparcia do KRS

Do wyboru sędziów do KRS zgłaszano wiele wątpliwości (w tym co do liczby podpisów Macieja Nawackiego). Teraz dojdzie kolejna kwestia: czy skoro kadencja wszystkich 15 sędziów jest wspólna, to czy w związku z opuszczeniem Rady przez jednego z nich nie zostanie zakończona – zastanawiają się prawnicy.

Grupie obywateli przysługuje prawo do zgłoszenia tylko jednego kandydata, podczas gdy grupa sędziów może złożyć więcej niż jedno zgłoszenie. Obejmuje ono: informacje o kandydacie; pełnionych dotychczas funkcjach i działalności społecznej oraz innych istotnych zdarzeniach w trakcie pełnienia przez kandydata urzędu sędziego. Konieczna jest zgoda sędziego na kandydowanie i wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone podpisy. Wzór zgłoszenia kandydata i wzory wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydata KRS ustala, w drodze zarządzenia, marszałek Sejmu. Możliwe jest także zgłoszenie przez grupę obywateli (w taki sposób funkcję w KRS objęła sędzia Kurcyusz-Furmanik). Odpowiedzialnym za dokonanie zgłoszenia jest pełnomocnik, czyli osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych 15 osób z wykazu. Zgłoszenie musi zostać dokonane drogą pisemną. Jeżeli marszałek Sejmu będzie miał zastrzeżenia do prawidłowości i wymaganej liczby podpisów, to zwróci się do PKW z prośbą o ich zbadanie.