- Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz częstsze przypadki naruszania Konstytucji RP przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Podważają one standardy demokratycznego państwa prawa, których przyjęcie jest wielkim osiągnięciem Rzeczypospolitej i nieodzownym elementem przynależności do sfery cywilizacji zachodniej i Unii Europejskiej - czytamy w uchwale z 10 stycznia 2017, podpisanej przez dziekana Wydziału prof. dr. hab. Czesława Martysza.

Zdaniem autorów uchwały w obliczu sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego, przewidywanego ograniczenia wolności zgromadzeń i ignorowania zasad przejrzystego, demokratycznego procesu stanowienia prawa, konieczna jest solidarność całego środowiska prawniczego.

- Świadomi konieczności solidarnych działań wyrażamy pełne poparcie dla uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z  12 grudnia 2016 r. w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej - głosi uchwała.

Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ poparła też apel o zwołanie kongresu prawników polskich i zadeklarowała udział w jego organizacji. Jej zdaniem istotnym elementem obrad kongresu powinna stać się planowana reforma wymiaru sprawiedliwości i związane z nią zagrożenia dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

- Deklarujemy pełną solidarność z sędziami polskimi w przypadkach bezpośredniego stosowania przez nich Konstytucji RP i potępiamy niedopuszczalne groźby Ministra Sprawiedliwości wszczynania postępowań dyscyplinarnych w takich przypadkach - czytamy w uchwale.

Jak już informowaliśmy na stronie rp.pl, uchwałę, która wyraża sprzeciw wobec "naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej" podjęła 12 grudnia 2016 r.  Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

"Kierując się obywatelską misją Uniwersytetu oraz obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyraża sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd. Godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych" - głosi uchwała.

Rada Wydziału przyłączyła się do apeli o zwołanie kongresu prawników.