Minister sprawiedliwości zmienił regulamin urzędowania sądów powszechnych. Właśnie wchodzi w życie. Przepisy dotyczą głównie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Akta takich spraw są prowadzone w systemie teleinformatycznym. A to oznacza, że w razie wniesienia pisma lub dokumentu w postaci papierowej sporządza się jego elektroniczną kopię i umieszcza w aktach.

Wszelkie pisma i dokumenty w postaci papierowej przechowuje się w zbiorze dokumentów, oznaczając je sygnaturą oraz numerem przyporządkowanym elektronicznej kopii dokumentu w aktach sprawy.

Przed dołączeniem do akt sprawy elektronicznej kopii dokumentów pracownik sekretariatu potwierdza zgodność elektronicznej kopii z oryginałem, opatrując ją podpisem elektronicznym. Umieszcza również adnotację o miejscu przechowywania oryginałów dokumentów. Po prawomocnym zakończeniu postępowania kierownik sekretariatu włącza dokumenty do zbioru. Są w nim przechowywane.

Akta spraw udostępnia się syndykowi, nadzorcy sądowemu, zarządcy i organom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zbiór dokumentów ma być udostępniany na zasadach przewidzianych dla akt prowadzonych w postaci papierowej.

Przedstawienie akt sprawy sądowi odwoławczemu lub Sądowi Najwyższemu ma następować poprzez przyznanie dostępu w systemie teleinformatycznym wraz z przekazaniem środka zaskarżenia.

Wgląd do akt zakończonych lub trwających postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych prowadzonych online następuje poprzez zgłoszenie przez ministra sprawiedliwości żądania wglądu do akt w systemie teleinformatycznym.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 30 czerwca 2021 r., poz. 1181

Czytaj więcej

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne od 1 grudnia 2021 będą elektroniczne
Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ