To nowe rozwiązania zawarte w projekcie noweli ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kilku innych ustaw przyjętym we wtorek przez rząd.

Projekt autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest kontynuacją podjętej jeszcze w styczniu 2017 r. decyzji o ograniczeniu adopcji z przemieszczeniem dziecka poza granice Polski. Ma ułatwić pozyskiwanie większej liczby kandydatów do przysposobienia dzieci w kraju.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości: adopcja tylko dla małżeństw, dla samotnych wyjątkowo. Zakaz dla par homoseksualnych

Nowela pomóc ma zwłaszcza w adoptacji dziecka starszego poprzez wprowadzenie zmian w kodeksie pracy dotyczących urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to ma sprzyjać budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, będzie również pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych.

Podobne zmiany znajdą się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak również w nadawaniu prawa do świadczenia rodzicielskiego osobom, które przysposobiły dziecko. Choć projekt koncentruje się na procedurze adopcyjnej, przewiduje wiele zmian w pieczy zastępczej. A więc: sprawdzenie w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzenie teleinformatycznego rejestru dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykaz osób z pozytywną wstępną kwalifikacją do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Przewiduje się też możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wycho- wawczej albo opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy, rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałaby do nich wrócić.

Podwyższone zostanie wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Wynagrodzenie to będzie waloryzowane.

Zmiany dotyczą też przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Ułatwione ma być też podpisywanie umów ze starostami innymi niż właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Nowela ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia tej ustawy w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: Trafi do Sejmu