Sąd: nie każdy kandydat może zostać rodzicem zastępczym

Nie każdy kandydat na rodzica zastępczego nadaje się do tej funkcji.

Aktualizacja: 17.12.2021 09:58 Publikacja: 17.12.2021 05:57

Sąd: nie każdy kandydat może zostać rodzicem zastępczym

Foto: AdobeStock

Kandydatka wystąpiła do miejskiego ośrodka pomocy społecznej o zakwalifikowanie jej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Przepisy ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze przewidują, że może to nastąpić dopiero po przejściu procedury kwalifikacyjnej, w tym obowiązkowego szkolenia. Udział w szkoleniu jest jednak uzależniony od uprzedniego otrzymania przez kandydata wstępnej akceptacji organizatora pieczy zastępczej. Wprawdzie zapoczątkowuje to dopiero procedurę kwalifikacyjną, ale odmowa udzielenia akceptacji uniemożliwia potencjalnym kandydatom pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Czytaj więcej

Joanna Zaremba-Stanulewicz o pieczy zastępczej: czy zmiany są słuszne

MOPS poinformował kobietę o odmowie udzielenia wstępnej akceptacji. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego otrzymała bowiem negatywną opinię psychologiczną oraz negatywną ocenę pedagogiczną.

Odrzucona kandydatka odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażądała uzasadnienia odmowy w kontekście przeprowadzonego badania. Kolegium uznało jednak odwołanie za niedopuszczalne. Powołując się na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdziło, że prawo wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia odnosi się jedynie do decyzji administracyjnych. A informacja MOPS o odmowie udzielenia wstępnej akceptacji nie jest decyzją administracyjną.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zdominowały uwagi do treści opinii psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast sąd skoncentrował się na kwestiach prawnych. Przepisy ustawy nie wskazują bowiem, w jakiej formie ma nastąpić akceptacja lub brak akceptacji spełnienia warunków. Skoro informacja MOPS nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu k.p.a., to od udzielonej informacji nie przysługiwało prawo do odwołania – orzekł WSA, oddalając skargę.

– Sąd nie mógł więc odnieść się do jej treści, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze prawidłowo stwierdziło niedopuszczalność odwołania – uzasadniał wyrok sędzia Tomasz Porczyński.

Wyrok jest prawomocny.

Wypada dodać, że w uzgodnieniach międzyresortowych znajduje się obecnie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, przewidujący daleko idące zmiany w modelu pieczy zastępczej. Na koniec 2020 r. w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywało 71,5 tys. dzieci.

Sygnatura akt: I SA/Łd 480/21

Kandydatka wystąpiła do miejskiego ośrodka pomocy społecznej o zakwalifikowanie jej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Przepisy ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze przewidują, że może to nastąpić dopiero po przejściu procedury kwalifikacyjnej, w tym obowiązkowego szkolenia. Udział w szkoleniu jest jednak uzależniony od uprzedniego otrzymania przez kandydata wstępnej akceptacji organizatora pieczy zastępczej. Wprawdzie zapoczątkowuje to dopiero procedurę kwalifikacyjną, ale odmowa udzielenia akceptacji uniemożliwia potencjalnym kandydatom pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin