Krajowy Mechanizm Prewencyjny Tortur to jeden z działów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmujący się monitorowaniem przypadków stosowania tortur oraz poniżającego i nieludzkiego traktowania lub karania. Corocznie wydaje on raport, w którym zawiera rekomendacje rozwiązań, jakie należy wdrożyć, by zapobiegać takim przypadkom.

Z najnowszego raportu wynika, że członkowie KMPT przeprowadzili 76 wizytacji na komisariatach, w zakładach poprawczych, domach pomocy społecznej, aresztach, więzieniach, placówkach Straży Granicznej i izbach wytrzeźwień. Podstawową rekomendacją wynikającą z tych kontroli jest postulat zmiany kodeksu karnego tak, by wprowadzić w nim przepis wprost penalizujący stosowanie tortur (zgodnie ze standardami ONZ i OBWE). Zdaniem autorów raportu ma to ułatwić monitorowanie rozliczania sprawców takich czynów, przyczynić się do ich surowszego karania, ale także zmienić świadomości funkcjonariuszy i społeczeństwa.

To podejście służb mundurowych i pracowników miejsc pozbawienia wolności ma zdaniem KMPT szczególne znaczenie. Do jego zmiany niezbędne jest silne przesłanie kierownictwa tych instytucji oraz systematyczne szkolenia dla funkcjonariuszy.

Czytaj więcej

Śmierć Igora Stachowiaka: brakuje przestępstwa tortur w polskim kodeksie karnym

RPO już od lat apeluje o wprowadzenie odrębnego przestępstwa tortur do kodeksu karnego. KMPT postuluje też wdrożenie wytycznych z Protokołu Stambulskiego ws. zgłaszania, ścigania i dokumentowania przypadków niewłaściwego traktowania.

W raporcie zwrócono też uwagę, że Polska wciąż w pełni nie wdrożyła zaleceń Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) z lat 2017 i 2018.