Sejm ruszył w czwartek z pracami nad zmianami w ustawach o: Służbie Więziennej oraz kodeksie karnym wykonawczym.

Pierwsze czytania już za nami. Opozycja jest przeciwna tym propozycjom.

Pierwszy z projektów dotyczy utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW), który miałby odpowiadać za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych w szczególności przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w zakładach karnych albo aresztach śledczych; zwiększenie autonomii Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wprowadzenie możliwości współuczestniczenia SW w kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży, w formie szkolenia strzeleckiego.

Czytaj więcej

Służba więzienna wymaga wzmocnień

Nowy IWSW ma być wyodrębnioną jednostką organizacyjną, mającą na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie pewnych przestępstw. Chodzi o przestępstwa popełnione przez: osadzonych w zakładach karnych albo aresztach śledczych; funkcjonariuszy i pracowników SW w związku z wykonywaniem czynności służbowych czy inne osoby przebywające na terenie zakładów karnych albo aresztów śledczych; lub inne osoby przebywające poza terenem więzień lub aresztów śledczych.

Pieniądze, którymi dysponuje SW do walki z takimi zjawiskami, są ograniczone. Dziś istnieje jedynie Biuro Spraw Wewnętrznych, które może prowadzić działania profilaktyczne.

Drugi z projektów dotyczy poprawy warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochrony społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw oraz zapewnienia lepszych warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników SW; usprawnienia procedury związanej z wykonywaniem kar więzienia i aresztu.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Sejmie