Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2016–2019 wynika, że systematycznie rośnie liczba prawomocnie skazanych za przestępstwa wobec zwierząt. Tylko w 2019 r. było to 779 osób. Rok później już o tysiąc więcej. Ze statystyk policji wynika, że w 2021 r. takich przestępstw było o 500 więcej niż w 2002 r. Raport organizacji Otwarte Klatki wskazuje, że prokuratura wciąż umarza wiele takich spraw.

PK prowadzi stały monitoring postępowań, których przedmiotem jest znęcanie się nad zwierzętami, oraz koordynuje działania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące tej kategorii spraw.

W Departamencie Postępowania Przygotowawczego PK wyznaczono prokuratora-koordynatora, który jest w kontakcie z organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt.

Czytaj więcej

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi B.

Zastępca prokuratora generalnego skierował do wszystkich prokuratorów regionalnych pismo instrukcyjne, zwracając uwagę na konieczność niezwłocznej i zdecydowanej reakcji prokuratorów na każdorazowe zawiadomienie o przypadku krzywdzenia zwierząt domowych, jak i dziko żyjących. Chodzi, po pierwsze, o prawidłowe formułowanie wniosków o wymiar kary wobec sprawców przestępstw godzących w prawa zwierząt.

Po drugie, o przeprowadzanie wnikliwej oceny wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na wysokość kary, a w przypadkach drastycznych – o występowanie do sądu z wnioskami o wymierzenie bezwzględnej kary więzienia.

Po trzecie, prokuratorzy są zobowiązani do wnoszenia środków odwoławczych, gdy sądy wymierzają kary zbliżone do najniższego ustawowego zagrożenia.

Po czwarte, jawi się potrzeba wnoszenia o orzeczenie przez sąd nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt, środków karnych w postaci zakazu posiadania zwierząt, zakazu wykonywania określonego zawodu czy też prowadzenia określonej działalności.

Działania PK doprowadziły do poprawy nadzoru prokuratorów nad postępowaniami – czytamy informację prokuratury. Coraz częściej sądy wymierzają kary więzienia bez zawieszenia.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ