Jak informuje Onet, rektorzy uczelni mają siedem dni od otrzymania pisma na przygotowanie list chętnych studentów, którzy mogliby wspomóc system ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19.

"W związku z obecną, szybko postępującą sytuacją epidemiczną zwracam się do Państwa z prośbą o pilne utworzenie list chętnych studentów 5 i 6 roku z podziałem na kierunki studiów, których wojewoda mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii" - czytamy w piśmie datowanym na 26 marca.

Czytaj też: Studenci zaliczą zajęcia pracując na rzecz walki z epidemią

Na podstawie tych list studenci dostaną nakaz pracy i będą kierowani przez wojewodów do pracy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zachętą dla studentów ma być wynagrodzenie "w wysokości nie niższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska" oraz zaliczenie okresu pracy przy walce z pandemią do  praktyki zawodowej.

Prośbę resortu zdrowia zamieścił na swojej stronie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:

„Na prośbę Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Dolnośląskiego do środy 31.03.2021 do godziny 09.00 studenci określonych poniżej kierunków i lat mogą zgłaszać się wyrażając chęć do skierowania do pracy przy walce z epidemią.

Studenci ( stacjonarni i niestacjonarni):
- 5 i 6 roku kierunku lekarskiego,
- 5 roku kierunku lekarsko - dentystycznego,
- 2 roku, II stopnia kierunku pielęgniarstwo,
- 2 roku, II stopnia kierunku położnictwo,
- osoby które uzyskały tytuł ratownika,
- 5 roku kierunku farmacja oraz studenci realizujący 6 miesięczną praktykę zawodową na kierunku farmacji,
- 5 roku kierunku analityka medyczna,
- doktoranci.
(...)

Zgodnie z przepisami informujemy, że osoby chętne, które Wojewoda skieruje do pracy mogą uzyskać wynagrodzenie zasadnicze za pracę przy zwalczaniu epidemii (tj. w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska).

Uwaga:
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
- osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
- kobiety w ciąży;
- osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
- osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
- osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi,na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną(orzeczenie w sprawie choroby wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578));

Co ważne, okres pracy studentów, doktorantów oraz osób kształcących się w zawodzie medycznym, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych."