Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszerzy swoje kompetencje. Zajmie się obsługą świadczenia z programu „Dobry start". Tak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Wnioski o 300 zł wyprawki będzie można składać wyłącznie przez internet. Przestanie być też możliwa wypłata świadczenia w gotówce. 300 zł zostanie wyłącznie przelane na rachunek bankowy.

Czytaj także: Dobry start: starania o świadczenie piórnikowe 300 zł wyłącznie elektronicznie

Dzięki zmianom ma być taniej. Koszty obsługi świadczenia to obecnie aż 10 zł za jedno dziecko. W ciągu najbliższych dziesięciu lat (2021–2031) łączne szacowane koszty obsługi przez ZUS wyniosą zaledwie 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w tym czasie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczestniczy od zeszłego roku w obsłudze innego świadczenia dla dzieci – Polskiego Bonu Turystycznego. Dotychczas nie było komplikacji.

Obecnie z programu „Dobry start" korzysta ok. 4,45 mln dzieci. 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Niepełnosprawni uczniowie są uprawnieni do wsparcia dłużej, bo do 24. roku życia. Świadczenie jest wypłacane bez względu na sytuację materialną rodziny.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny. Zgodnie z przepisami opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie. O świadczenie do tej pory wnioskowało się online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub drogą tradycyjną (w formie papierowej). Dokumenty przyjmowały te same instytucje co wniosek o 500+, czyli urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wyznaczona w gminie (np. w centrum świadczeń).

– I teraz większość wniosków jest składana przez internet. Informatyzację niewątpliwie przyspieszyła pandemia. Z obsługą świadczenia nie było żadnych problemów. Przejęcie obsługi programu może być dla naszych klientów uciążliwe. O świadczenia będą musieli wnioskować w różnych miejscach, ale niewątpliwie sobie poradzą – uważa Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Z planowaną zmianą związany jest projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który jest już w Sejmie, i zakłada zmianę treści upoważnienia do wydawania przez rząd rozporządzeń w sprawie programów na rzecz rodzin w taki sposób, aby można było wprowadzać w nich składanie wniosków wyłącznie online. Również doręczanie decyzji, informacji, postanowień i innych pism dotyczących przyznawania świadczenia będzie się odbywać wyłącznie przez internet. Organ realizujący świadczenia z programu – w tym przypadku ZUS – będzie miał zaś obowiązek zapewnić w swojej siedzibie lub innej jednostce organizacyjnej dostęp do środków technicznych pozwalających na złożenie wniosku i odebranie korespondencji w tej formie. Będzie też zobligowany do udzielenia pomocy przy składaniu dokumentów.