Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, nie znając wcześniej rodzaju postępowania, w jakim ma odbyć się rozprawa. Z zasady rozprawy odbywają się w następujących trybach:

- postępowania cywilnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930 ]kodeks postępowania cywilnego[/link]),

- postępowania karnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=45DAFE8A80A21A7B23160F342E6232A3?id=75001]kodeks postępowania karnego[/link]),

- postępowania przed sądem administracyjnym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=60AEA9C289CD30ED9B92D9669766BDB4?id=166935]ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link]),

- postępowania administracyjnego, w tzw. trybie rozprawy administracyjnej (art. 89 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1860E382628D88DCF04CF7B1F4DC3557?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link]).

[srodtytul]Jeśli zostałeś zawiadomiony[/srodtytul]

[b]Zawiadomienie[/b] we wszystkich rodzajach postępowań, ma przede wszystkim charakter informacyjny. Informacje dotyczą czasu i miejsca dokonywanej czynności. Organ prowadzący sprawę informuje również o jej charakterze, przedmiocie oraz uczestnikach.

Zawiadomienie z zasady nie ma charakteru nakazu. Osoby poinformowane o rozprawie niejednokrotnie mogą same decydować o swoim stawiennictwie. Czasem ich obecność nie jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania (poszkodowani, pokrzywdzeni, interwenienci uboczni) i nie ma wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie (przykładem może być zamieszczone w prasie zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawach konsumenckich, w postępowaniu grupowym, czy też w postępowaniu karnym, np. z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub bezpieczeństwu środowiska).

Zawiadomienie w prasie ma na celu poinformowanie uprawnionych/zainteresowanych o toczącej się sprawie oraz zainteresowanie opinii publicznej.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul] Zawiadomienie poprzez wezwanie[/srodtytul]

Przepisy odrębnie regulują [b]zawiadomienie o czynnościach poprzez wezwanie[/b]. Dotyczy to rozprawy administracyjnej (art. 90 § 3 k.p.a.) oraz sprawy rozpatrywanej w postępowaniu cywilnym (art. 149 § 2 k.p.c.). W tym ostatnim sąd zawiadamia o czynnościach procesowych poprzez [b]wezwanie lub ogłoszenie[/b] podczas posiedzenia.

W obu przypadkach stawiennictwo na rozprawie będzie obowiązkowe jeśli sąd/organ administracji uzna to za niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy.

[b]Jeśli sąd/organ nie zawiadomi uprawnionego do wzięcia udziału w czynności procesowej, będzie to poważnym naruszeniem procedury[/b] (np. w postępowaniu karnym). Niezawiadomienie oskarżonego (uprawnionego zgodnie z art. 117 § 1 k. p. k.) o odbywającej się rozprawie, narusza jego prawo do obrony, co w konsekwencji stanie się podstawą do apelacji, jeśli sąd nie powtórzy zawiadomienia.

[srodtytul]Jeśli zostałeś wezwany[/srodtytul]

[b]Wezwanie[/b] jest zobowiązaniem do stawiennictwa lub dokonania czynności procesowej. Osoba: uczestnik, oskarżony, strona, biegły, świadek muszą się stawić na wezwanie sądu lub organu administracji. Za naruszenie tego obowiązku grozi sankcja lub środek przymusu, ściśle określone w pouczeniu na wezwaniu (np. grzywna, doprowadzenie przez policję).

[b]Zapoznaj się z naszymi serwisami:[/b]

- [link=http://www.rp.pl/temat/89829.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie cywilne[/link]

- [link=http://www.rp.pl/temat/89799.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia[/link]

- [link=http://www.rp.pl/temat/89817.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Wymiar sprawiedliwości » Postępowanie w sądzie » Postępowanie przed sądem administracyjnym[/link]

- [link=http://www.rp.pl/temat/221826.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » W urzędzie » Postępowanie administracyjne[/link]