Minister finansów zmienia niekorzystne dla rolników interpretacje indywidualne. Nie chce już podatku od przekazywanych im odszkodowań.

Chodzi o pieniądze wypłacane przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wynika z niej, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Poszkodowani dostają rekompensaty. O ich rozliczenie zapytał poseł Dariusz Piontkowski w interpelacji nr 32 547/2015. Powołał się na interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy, która uznała, że odszkodowanie jest opodatkowanym przychodem. Nakazała też, aby regionalna dyrekcja ochrony środowiska, która wystąpiła o interpretację, wystawiała informacje PIT-8C w tej sprawie.

Minister finansów odciął się jednak od tego stanowiska. Podkreślił, że odszkodowanie za szkody w działalności rolniczej wyrządzone przez zwierzęta nie podlega opodatkowaniu PIT. Jest to bowiem przychód z działalności rolniczej. A zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o PIT nie stosuje się jej do takich przychodów.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa mają na celu rekompensatę szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Takie szkody wpływają na zmniejszenie przychodów z działalności rolniczej. Odszkodowanie powoduje, że osoba je otrzymująca ma przychody z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby je, gdyby nie zwierzęta.

Reasumując, regionalne dyrekcje ochrony środowiska nie muszą wystawiać informacji PIT-8C, a beneficjenci nie płacą podatku od otrzymanej kwoty.

Minister podkreślił, że taki pogląd przedstawił już w piśmie nr DD2.8201.2.2015 skierowanym do organów podatkowych. Poinformował też, że w tej sprawie zostało wydanych 11 interpretacji indywidualnych. Ponieważ są one sprzeczne z ostatecznym stanowiskiem ministra, zostaną zweryfikowane. Pozostaje jeszcze kwestia rozliczenia w sytuacji, gdy beneficjentami są osoby nieprowadzące działalności rolniczej.

Wówczas – zdaniem ministra – odszkodowanie jest opodatkowane według skali. Zalicza się je bowiem do przychodów z tzw. innych źródeł. Nie da się zastosować zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że nieopodatkowane są odszkodowania (z wyjątkami), których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ustawa o ochronie przyrody nie określa natomiast wysokości i zasad ustalania odszkodowań za szkody wyrządzone przez wymienione w niej zwierzęta. Nie czynią tego też przepisy wykonawcze do ustawy.

Minister finansów wspomniał jednak, że zwrócił się już do ministra środowiska w sprawie podjęcia działań zmierzających do określenia w akcie wykonawczym wysokości i zasad ustalania tych odszkodowań. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie zastosowanie zwolnienia.