Do publikacji w Dzienniku Ustaw został już skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.  Wejdzie w życie już następnego dnia po ogłoszeniu.

Celem nowelizacji jest bezpieczne, czasowe izolowanie chorych na COVID-19, lecz niewymagających leczenia w warunkach szpitalnych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów.

- Tym samym nastąpi odciążenie personelu medycznego tych placówek i przerwanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jako ogniska chorobowego na pozostałych pacjentów tych placówek i ich pracowników - wskazuje projektodawca.

Osoby te będą izolowane w izolatoriach, ale standard ich opieki musi być dostosowany do ich stanu zdrowia. Nowelizacja zapewnia zakażonym osobom niesamodzielnym (ocena poniżej 80 pkt według skali Barhela) skierowanym do izolatoriów całodobowe świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, wyroby medyczne oraz wyżywienia odpowiednie do stanu zdrowia.

W przypadku takich osób, standard opieki medycznej obejmować będzie przynajmniej dwie wizyty pielęgniarskie w ciągu doby, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, z oceną stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiaru temperatury ciała  oraz podawanie leków. Wizyta lekarska z badaniem kontrolnym lub oceną stanu zdrowia będzie się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Oprócz tego lekarz w razie potrzeby udzieli porady.

W przypadku pozostałych osób przebywających w izolatorium wizyta pielęgniarska odbywać się będzie raz na dobę, a lekarska - w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium. Przy czym dopuszczalne będzie  wykonanie porady  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (internet) lub systemów łączności (telefon).

Wszyscy chorzy będą mieli zapewniony test na obecność wirusa SARS-CoV-2  oraz transport w przypadku konieczności przewiezienia do szpitala z powodu pogorszenia  stanu zdrowia.