Zdaniem rzecznik praw pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej niewłaściwe wykorzystywanie danych zebranych w procesie monitoringu lub nieprawidłowy sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi może naruszać prawo pacjentów do intymności i godności, a także prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych. Regulacje dotyczące monitoringu,  dziś zawarte w trzech rozporządzeniach, są w ocenie rzecznika  niewystarczające, ponieważ nie określają zasad dotyczących wykorzystywania danych zebranych w procesie monitoringu, szczegółowego sposobu postępowania ze zgromadzonymi danymi z monitoringu wizyjnego (przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku) oraz uprawnień osoby monitorowanej. Dlatego rzecznik wystąpiła do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie uregulowania stosowania monitoringu w szpitalach psychiatrycznych - najlepiej w przepisach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub innym akcie prawnym rangi ustawowej.

Nie pierwszy raz sprawa ta jest przedmiotem interwencji rzecznika praw pacjenta u ministra zdrowia. W 2013 r. w odpowiedzi na pismo rzecznika minister zdrowia wskazał, że obsługą urządzeń monitoringu mogą zajmować się jedynie osoby wykonujące zawód medyczny, które zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej. Zaznaczył również, że umieszczanie urządzeń monitoringu np. na salach, gdzie odbywa się badanie pacjenta wymagające rozebrania się, należy uznać jako jawne naruszenie jego prawa do poszanowania intymności i godności.

W styczniu 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy m.in. obligujące szpitale psychiatryczne do wyposażenia izolatek w instalację monitoringu. Jak szpitale zrealizowały to zadanie? Sprawdzili to w 74 takich placówkach pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznicy Praw Pacjenta Psychiatrycznego. Z zebranych przez nich informacji wynikało, że aż 63 szpitale psychiatryczne nie dostosowały pomieszczeń szpitalnych do obowiązujących przepisów, głównie ze względu na związane z tym dodatkowe koszty.

W kolejnym wystąpieniu do ministra zdrowia, rzecznik praw pacjenta pisze, że kierowników szpitali psychiatrycznych powinno wyznaczyć  pomieszczenia do stosowania izolacji pacjentów. - Posiadanie oddzielnego pomieszczenia do realizowania środka przymusu bezpośredniego w formie izolacji i wykorzystywanie go także do stosowania unieruchomienia, przyczyni się do zminimalizowania stosowania praktyk naruszających prawo pacjenta do intymności i godności - uważa Krystyna B. Kozłowska.

W odpowiedzi minister zdrowia poinformował, że konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii zwrócił się do konsultantów wojewódzkich w tej dziedzinie medycyny o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Kontrole miały zakończyć się do  31 stycznia 2015 r. Do tej pory, mimo trzykrotnych wystąpień rzecznika praw pacjenta, konsultant krajowy nie przekazał analizy uzyskanych informacji.