Zaledwie 30% kobiet będących w ciąży otrzymuje skierowanie od lekarza na badanie sprawdzające obecność wirusa HIV w organizmie, chociaż polskie prawo określa poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzyskanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka prawo i daje możliwość dwukrotnego przeprowadzenia takiego badania - pierwszego w terminie do 10 tygodnia ciąży i drugiego między 33 a 37 tygodniem ciąży. Dzięki badaniu, szczególnie temu drugiemu, istnieje możliwość wykrycia zakażenia i zastosowania skutecznych metod ochrony dziecka.

Rzecznik nawiązując do odpowiedzi ministra zdrowia na wystąpienie RPD z lipca br. w powyższej sprawie wskazał, że należy dogłębnie zbadać przyczyny nierealizowania przez lekarzy standardów w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i podjąć działania w celu pełnej realizacji przez lekarzy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem do nowoczesnego.

Marek Michalak wskazał również na problem niewystarczającej efektywności nadzoru specjalistycznego nad postępowaniem lekarzy prowadzących opiekę nad ciężarnymi, w tym metody motywowania ich do proponowania kobietom ww. badania i monitorowania skali jego wykonania.

Warto przypomnieć, że powyżej wskazane standardy prowadzenia badań w kierunku HIV, wprowadzone zostały do prawa na skutek sygnalizacji problemu przez rzecznika, dokonanej w wystąpieniu generalnym do ministra zdrowia z 24 listopada 2008 roku.