Takie stanowisko przedstawiło we wtorek Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych.

Sygnatariusze Porozumienia - przedstawiciele samorządów zaufania publicznego, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych - przypominają, iż gwarantowana w art. 57 Konstytucji RP przysługująca każdemu wolność zgromadzeń oznacza prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Jest ona prawem o charakterze politycznym posiadającym fundamentalne znaczenie dla ustroju demokratycznego i powiązana jest z wieloma innymi prawami gwarantującymi możliwość uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym, w szczególności z wolnością wyrażania poglądów, o której mowa w art. 54 Konstytucji RP. - Dlatego też jakiekolwiek zmiany przepisów ustawowych regulujących organizowanie i odbywanie zgromadzeń wymagają szczególnej ostrożności i rozwagi jako dotyczące kluczowych dla istnienia demokratycznego państwa prawnego mechanizmów - czytamy w stanowisku.

Dalej Porozumienie wskazuje, że wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń – które może określać ustawa – powinny być proporcjonalne i legitymowane jedną z wartości, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, tj. być konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Porozumienie apeluje o usunięcie rozwiązań budzących wątpliwości w toku dalszych etapów procesu ustawodawczego lub – gdyby do tego nie doszło – do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy i wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, o której mowa art. 122 ust. 3 Konstytucji RP.

Stanowisko podpisali przewodniczący Porozumienia prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz oraz sekretarz Porozumienia dr Maciej Skuczyński.

Wcześniej krytyczne stanowisko wobec nowelizacji ustawy o zgromadzeniach zajęli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Sąd Najwyższy.