Jak czytamy w komunikacie prasowym, szkoła będzie mogła otrzymać dofinansowanie do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie: na wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł, na wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł, a na wycieczkę trzydniową – do 15 tys. zł. Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący placówkę będzie finansować z własnych środków.

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Wnioski będzie można składać od 6 do 30 września. O przyznaniu środków ma decydować kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków.

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:

w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,

w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,

w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Wycieczki mają być realizowane w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

- Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- Kultura i dziedzictwo narodowe,

- Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Środki finansowe, po złożeniu wniosku o dofinansowanie wycieczki, otrzymają organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:

I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,

II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,

III grupa – szkoły ponadpodstawowe.