We wspomnianej decyzji Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez jedną z przychodni w Nysie za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Praktyki te polegały na ograniczeniu pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej, które wynikało z zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych na początku stycznia 2015 r. w związku z prowadzonym wówczas protestem lekarzy zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie i nie zawieraniem przez nich umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spowodowane tym zamknięcie Przychodni uniemożliwiało pacjentom ustne złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wątpliwości Rzecznika wzbudziły także stosowana przez Przychodnię praktyka udostępniania dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. W ocenie Rzecznika brak możliwości ustnego złożenia przez pacjenta oświadczenia o upoważnieniu danej osoby do jego dokumentacji medycznej ograniczało prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił zarzutów skargi kasacyjnej Przychodni na tą decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Odnosząc się do działań placówki, związanych z zeszłoroczną styczniową akcją protestacyjną lekarzy, sąd wskazał, że ochrona zdrowia powinna mieć priorytet przed swobodą prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego w tamtym czasie podmiot powinien zorganizować swoją działalność w taki sposób, aby dokumentacja medyczna była udostępniana pacjentom bez zbędnej zwłoki.

Odnosząc się do stosowanych przez Przychodnię pisemnych upoważnień, NSA potwierdził stanowisko Rzecznika wskazując, że jeśli przepisy prawa nie określają formy danego zachowania, podmioty lecznicze nie mogą nakładać nowych obowiązków pacjentów. Z żadnego przepisy nie wynika, aby upoważnienie do dokumentacji medycznej musiało być udzielone w formie pisemnej. Dlatego podmiot leczniczy musi dopuścić możliwość takiego upoważnienia również w formie ustnej.

W związku z ograniczeniem pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej, wynikającym z ubiegłorocznego styczniowego protestu lekarzy zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Rzecznik Praw Pacjenta wszczął w sumie 61 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

Niektóre z placówek, podobnie jak nyska Przychodnia, wniosły do wojewódzkich sądów administracyjnych skargę na decyzję Rzecznika uznającą stosowane przez nie praktyki za naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Dotychczas, spośród 20 takich skarg sądy oddaliły 13 z nich – uznając decyzje Rzecznika Praw Pacjenta za zasadne.

Dodatkowo trzy skargi zostały przez sądy odrzucone (ze względu na niespełnianie wymogów formalnych), a cztery oczekują na wydanie wyroku.