Takie dofinansowanie przysługuje do 8081 zł przy 36-miesięcznym okresie kształcenia, a za przyuczenie do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy miesiąc kształcenia. Ma charakter pomocy de minimis, udzielanej na podstawie art. 122 prawa oświatowego oraz rozporządzeń UE.

Wniosek o taką pomoc złożył pracodawca prowadzący serwis samochodowy w Krakowie. Do wniosku dołączył zaświadczenie wydane przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Dokumentowało ono, że młodociany pracownik warsztatu zdał egzamin w zawodzie lakiernik samochodowy.

Czytaj także: Młodociani pracownicy: 15-latek wykona lekkie prace

Prezydent miasta odmówił. Poinformował, że z powodu wątpliwości zwrócił się do kuratorium oświaty o opinię, czy osoba legitymująca się dyplomem mistrzowskim w zawodzie blacharz samochodowy, świadectwem ukończenia technikum zawodowego z tytułem technik mechanik oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, może szkolić młodocianych w zawodzie lakiernik samochodowy. Z odpowiedzi kuratorium jednoznacznie wynikało, że nie, gdyż zawód blacharz samochodowy nie wchodzi w zakres zawodu lakiernik samochodowy. Zawodem pokrewnym nie jest również zawód technik mechanik.

W odwołaniu od odmownej decyzji przedsiębiorca przedstawił m.in. kopię pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2011 r., z którego wynikało odmienne stanowisko. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało jednak w mocy decyzję prezydenta miasta. Podkreśliło, że w myśl art. 122 prawa oświatowego, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje, jeżeli pracodawca posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Mając dwie przeciwstawne opinie: MEN z 2011 r. oraz kuratorium oświaty z 2019 r., prezydent miasta słusznie przychylił się do opinii kuratorium – stwierdziło Kolegium. Zwłaszcza że w 2017 r. przepisy zostały zmienione na bardziej rygorystyczne rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. Określa ono warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu, kwalifikacje prowadzących i ich uprawnienia.

Rozpatrując skargę przedsiębiorcy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że właśnie to rozporządzenie znajduje tu zastosowanie. Wynika z niego m.in., że instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać. Jeżeli go nie mają, muszą spełnić mnóstwo innych wymogów, wyliczonych w rozporządzeniu. Skarżący nie posiada tytułu mistrza lakiernika samochodowego, nie mógł więc nauczać młodocianego pracownika tego zawodu. Zawód blacharz samochodowy nie wchodzi bowiem w zakres zawodu lakiernik samochodowy, a technik mechanik nie jest zawodem pokrewnym z zawodem lakiernik samochodowy. Nie było więc podstaw do uzyskania dofinansowania – orzekł sąd, oddalając skargę.

Sygnatura akt: III SA/Kr 924/19