Wnioski o 500+ na kolejny okres świadczeniowy trzeba złożyć na każde dziecko, także na to, na które już teraz wypłacane są pieniądze. Od tego roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie bowiem ustalane na 12 miesięcy – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Reguły bez zmian

Mimo pandemii nie zmieniły się zasady udzielania świadczenia. Nadal będzie wypłacane niezależnie od sytuacji majątkowej rodziny na wszystkie dzieci aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czytaj też w poradniku:

Pieniądze są przeznaczone na potrzeby dziecka

Niektórzy mogą dostać mniej

Rodzina w rozjazdach poczeka dłużej na 500 plus

Bon turystyczny nie przepadł

Wnioski o 500+ będzie można składać od lutego drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od początku kwietnia także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Żeby nie mieć przerwy w wypłacie świadczeń, warto zrobić to jak najszybciej. Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres do końca kwietnia, ustalenie prawa do wsparcia oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Na rozpatrzenie wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina będzie miała trzy miesiące.

Złożenie wniosku w czerwcu będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od czerwca. Świadczeniobiorca nic więc nie straci. Jeśli natomiast ubiegający się o 500+ złoży wniosek na nowy okres w lipcu lub później, to świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć np. świadczenia na nowo narodzone dziecko.

Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od przyjścia nowego członka rodziny na świat, to prawo do 500+ otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenia wypłacane są w okresach miesięcznych.

Kto dostanie wsparcie

Wniosek o świadczenie, zgodnie z ustawą, mogą złożyć rodzice, jeżeli dziecko wspólnie z nimi mieszka i pozostaje na ich utrzymaniu, albo opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Opiekuna prawnego ustanawia sąd. Może nim być np. babcia czy dziadek, dorosłe rodzeństwo, ale też osoba niespokrewniona. Ustawa jasno określa, kto jest opiekunem faktycznym. To osoba rzeczywiście opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, czyli o adopcję.

Okazuje się jednak, że sądy administracyjne przyznają świadczenia także innym osobom. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje dziadkom dziewczynki, której ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a władza matki została ograniczona. Dziewczynka trafiła pod bieżącą pieczę dziadka i babki. Są oni także kuratorami do spraw majątkowych wnuczki. Zgodnie z wyrokiem NSA osoba, której państwo powierzyło pieczę nad wychowaniem i rozwojem dziecka, ma prawo domagać się pomocy, w tym również materialnej (I OSK 2707/17).

Wszystko jest jasne

Wypełnienie wniosku jest proste. Najczęściej wystarczy wypełnić formularz. Przeważnie nie trzeba do niego załączać żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem jest orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.

Wtedy świadczenie jest bowiem dzielone na pół i wypłacane obojgu rodzicom.

Data ma wpływ na wypłatę

- Wniosek złożony od początku lutego do końca kwietnia – ustalenie i wypłata świadczenia za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

- Wniosek złożony w maju  – ustalenie i wypłata świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do 31 lipca 2021 r.

- Wniosek złożony w czerwcu – ustalenie i wypłata świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r.
- Wniosek złożony w lipcu – ustalenie i wypłata świadczenia, z wyrównaniem od lipca, nastąpi najpóźniej do 30 września 2021 r.
- Wniosek złożony w sierpniu – ustalenie i wypłata świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do 31 października 2021 r.