Chodzi o swoisty dodatek do emerytury dla sołtysów. Przysługuje on bowiem tym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 mężczyźni). Ale to niejedyna przesłanka, jaką muszą spełnić osoby uprawnione. Przelew dostaną bowiem tylko ci, którzy pełnili funkcję sołtysa co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż przez osiem lat. Miesięczna wysokość świadczenia ma wynosić 300 zł i być corocznie waloryzowana (pierwszy raz już w 2024 r.). Wypłacać ją będzie KRUS, ale środki mają pochodzić z budżetu państwa. Do wniosku w tej sprawie trzeba dołączyć natomiast dwa dokumenty. Po pierwsze, chodzi o zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające wymagany okres. Po drugie, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z realizacją obowiązków w tym obszarze. 

Podstawa prawna: ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (DzU z 2023 r., poz. 1073)

Czytaj więcej

Będzie dodatek do emerytury dla sołtysów, ale nie dla wszystkich