Zamiast supermarketów i dyskontów w niedziele mają być czynne miejskie stragany, na których handlować mają rolnicy lub osoby prowadzące z nimi gospodarstwa rolne. To pomysł posłów na rozszerzenie rynku zbytu dla żywności wyprodukowanej przez rolników - konstatuje portal.

Nowe prawo ma umożliwić rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej. Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników wyznaczy rada gminy w uchwale, a rolnicy handlujący w weekendy będą zwolnieni z opłaty targowej. Tym zwolnieniem będą objęci wszyscy rolnicy i ich domownicy, którzy będą prowadzić handel na zasadach określonych w projektowanej ustawie.

Gmina udostępniałby w sobotę i niedzielę miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty

Uzasadnienie do projektu ustawy

Autorzy projektu przekonują, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych i będą sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Czytaj więcej

Dochody rolnika z handlu wytworzoną żywnością zwolniono z PIT
Nowe zasady sprzedaży żywności przez rolników