Skarga dotyczy Ministra Finansów jako autora przepisów, a także organów, które je uchwaliły, czyli Sejmu i Senatu.

Exit tax, zwany podatkiem od wyjścia albo od przeprowadzki, obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r. - o rok wcześniej niż wymaga tego unijna Dyrektywa ATAD z 2016 r. Wprowadziła go ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193).  Główny cel: zapobieżenie wyprowadzaniu kapitału z kraju członkowskiego, głównie do rajów podatkowych. Nowy podatek obciąża przenoszone za granicę przedsiębiorstwo lub prywatny kapitał i jest liczony od hipotetycznego dochodu, który firma lub osoba osiągnęłaby, gdyby sprzedała swój majątek w Polsce.

Czytaj także:

Exit tax od stycznia 2019: podatek przeciw ucieczkom z kraju

Exit Tax - podatek od osób wyprowadzających się z Polski

Exit tax: fiskus ukarze podatkiem za opuszczenie Polski

Bogusław Grabowski: Exit tax to myto dla uciekających z Polski

Krajowa Rada Doradców Podatkowych uważa, że polska ustawa implementująca przepisy o exit tax  naruszyła przepisy tej Dyrektywy ATAD (ang. Anti-Tax Avoidance Directive) oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez objęcie exit tax także osób fizycznych. Utrudnia bowiem polskiemu obywatelowi osiedlanie się w innym unijnym państwie członkowskim poprzez obciążenie go obowiązkiem  natychmiastowej zapłaty podatku w momencie przeniesienia miejsca zamieszkania. Przepisy  utrudniają podatnikowi także podjęcie działalności gospodarczej na terenie innego państwa członkowskiego. Zdaniem KRDP władze w Polsce arbitralnie wykorzystały swoje kompetencje i nadużywając klauzul generalnych uzasadniły i wprowadziły ograniczenia swobód rynku wewnętrznego UE.

Doradcy podatkowi krytykowali ustawę już na etapie prac legislacyjnych. Nie zmienili negatywnej o niej opinii także po uchwaleniu jej w październiku 2018 r.

- W związku z tym, że zastrzeżenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych nie zostały wzięte po uwagę przez polskiego ustawodawcę, Rada skierowała do Komisji Europejskiej skargę, w której wskazała, jakie przepisy prawa wspólnotowego narusza ustawa implementująca – stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W skardze KRDP wskazała, że  regulacje zawarte w dyrektywie ATAD wyznaczają jedynie ogólny, minimalny poziom ochrony przed agresywnym planowaniem podatkowym. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na wprowadzanie przepisów nieznajdujących oparcia w regulacjach dyrektywy.

Nie wiadomo jeszcze, czy Komisja formalnie zajmie się skargą. Jeśli tak, możliwe jest skierowanie przez KE skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gdyby TSUE potwierdził, że doszło do naruszenia prawa UE, Polska musiałaby podjąć działania w celu usunięcia tego naruszenia.