Preferencyjne rozliczenie polegające na tym, że podatek oblicza się od połowy dochodów, ale w podwójnej wysokości, jest dla samotnego rodzica zawsze korzystne.

[b]Jeśli jego dochody nie przekroczyły przedziału skali podatkowej (górna granica w 2008 r. 44 490 zł), zyska na nim kwotę pomniejszającą podatek, w zeznaniu za 2008 r. – 586,85 zł.[/b] W wypadku dochodów wyższych korzyść będzie wyższa.

[srodtytul]Kiedy bez znaczenia [/srodtytul]

Rodzaj i wysokość dochodów są istotne dla prawa do preferencyjnego rozliczenia, jeśli dziecko jest pełnoletnie. Uzyskiwanie bowiem przez nie nawet bardzo wysokich dochodów (np. honorariów za udział w serialu telewizyjnym) nie ma wpływu na prawo rodzica do takiego rozliczenia, jeśli dziecko nie ukończyło 18. roku życia. Jeżeli choćby przez część roku miało mniej niż 18 lat, jego samotny rodzic rozlicza się z nim bez względu na to, czy potomek uzyskiwał dochody.Bez znaczenia dla prawa do takiego opodatkowania są też dochody dzieci pełnoletnich niepełnosprawnych, które dostawały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

[b]Jeśli jednak dziecko ukończyło 18. rok życia, ale nie ma 25 lat i uczy się lub studiuje, nie wyłącza prawa samotnego rodzica do preferencyjnego rozliczenia uzyskiwanie przez nie:

> dochodów zwolnionych od podatku dochodowego (bo tych się w żadnych rozliczeniach nie uwzględnia) oraz

> renty rodzinnej – bez względu na jej wysokość,

> dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a także tzw. kapitałowych, tj. ze zbycia papierów wartościowych (akcji, obligacji), udziałów w spółkach z o.o. i akcyjnych opodatkowanych stawką 19 proc., z których rozliczamy się, składając odrębne zeznanie podatkowe na PIT-38, jeśli nie przekroczyły łącznie w całym 2008 r. 3089 zł. [/b]

[srodtytul]W wypadku ryczałtu[/srodtytul]

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

[b]Dziecko może też uzyskiwać dochody opodatkowane ryczałtowo[/b], np. wygrane w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu, w konkursach z dziedziny nauki, kultury, dziennikarstwa itd., jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, a także świadczenia z pomocy społecznej, nagrody i wygrane uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych przez władze oświatowe.

Ale i tu są wyjątki. [b]Preferencyjnego rozliczenia pozbawia uzyskiwanie zarówno przez dziecko, jak i samotnego rodzica dochodów objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (poza tak opodatkowanymi dochodami z najmu i dzierżawy) lub kartą podatkową. Dotyczy to też dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych stawką liniową 19 proc. lub objętych podatkiem tonażowym.[/b]

[b]Dziecko mogło w 2008 r.[/b] osiągać wszystkie wskazane rodzaje „dozwolonych” dochodów, np. rentę rodzinną po zmarłym ojcu, a jednocześnie stypendium zwolnione z podatku i opodatkowane ryczałtowo nagrody w konkursach i uzyskać [b]nieprzekraczające 3089 zł dochody np. z umowy-zlecenia[/b].

Jeżeli samotny rodzic wychowuje kilkoro dzieci, to wystarczy, że warunki dające prawo do preferencyjnego rozliczenia są spełnione w odniesieniu do jednego. Tak będzie, jeśli np. starszy syn student uzyskał w 2008 r. dochody z pracy na pół etatu przekraczające 3089 zł, ale syn młodszy jest niepełnoletni.

Co ważne, za 2008 r. mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania także rodzice, których pełnoletnie dzieci uczą się lub studiują za granicą.

Uzyskane w Polsce dochody dzieci (także adoptowanych), które nie ukończyły 18 lat, dolicza się zasadniczo do dochodów rodziców. W praktyce dotyczy to głównie rent rodzinnych. Wykazuje się je na załączniku PIT/M „Informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym”.

[srodtytul]Czego się nie sumuje[/srodtytul]

Od tej zasady są istotne odstępstwa. [b]Nie sumuje się mianowicie dochodów dzieci:

> z ich pracy,

> stypendiów oraz

> z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Jeśli więc dziecko uzyskało dochody niedoliczane i niezwolnione z podatku, konieczne jest złożenie zeznania obejmującego te dochody. Podatnikiem jest tu dziecko, a nie rodzice[/b]. Ci, jako przedstawiciele ustawowi, powinni złożyć zeznanie w jego imieniu.

Rodzice, także samotni, spełniający warunki, od których zależy prawo do preferencyjnego rozliczenia, nigdy nie sumują ze swoimi dochodów dzieci pełnoletnich. Jeśli młody człowiek był w 2008 r. pełnoletni, rozlicza się wyłącznie samodzielnie. Jeśli syn pobierający np. rentę rodzinną skończył 18. rok życia w trakcie 2008 r., renta należna przed uzyskaniem pełnoletności jest doliczana do dochodu jego matki czy ojca. On rozlicza się samodzielnie tylko z renty otrzymanej później. Nie może poprzestać na rozliczeniu przez ZUS, musi złożyć zeznanie samodzielnie, jeśli w 2008 r. uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wedle skali podatkowej, np. ze zlecenia, z pracy.

[ramka][b]Dla kogo preferencje[/b]

[b]Za 2008 r. na warunkach preferencyjnych rozliczyć się może rodzic lub opiekun prawny dziecka, który jest:[/b]

- panną/kawalerem,

- wdową/wdowcem,

- rozwódką/rozwodnikiem,

[b]a także osoba:[/b]

- w stosunku do której sąd orzekł oficjalną separację,

- pozostająca w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Warunek samotnego wychowywania dziecka nie musi być spełniony w odniesieniu do pełnego roku. [b]Wystarczy, jeśli taki status podatnik miał przez część roku[/b]. [/ramka]

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki:

[mail=i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail]