- Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skupuje urządzenia elektroniczne, tj. telefony komórkowe, smartfony, routery, tablety, konsole, notebooki itp., które następnie dalej odsprzedaje. Urządzenia są skupowane od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na aukcjach internetowych. Urządzenia kupowane na aukcjach internetowych oznaczane są jako „nowe", dlatego że są np. odsprzedawane w dość krótkim czasie od podpisania umowy przedłużającej abonament i są w bardzo dobrym stanie technicznym. Jednak spółka nie będzie mogła jednoznacznie stwierdzić ich pochodzenia, gdyż mogą być używane przez jakiś czas ale nie posiadać śladów użytkowania. Mimo określenia stanu sprzętu jako „nowy", nie będzie to sprzęt fabrycznie nowy, lecz pochodzący z rynku wtórnego. Spółka uznaje wszystkie te urządzenia za używane, ponieważ będą one pochodziły z „drugiej ręki", czyli nie prosto od producenta. Czy spółka prawidłowo stosuje do opodatkowania ich sprzedaży osobom indywidualnym procedurę VAT-marża, skoro nabywane urządzenia elektroniczne są określane przez ich sprzedawców jako „nowe"? – pyta czytelnik.

Ustawa o VAT przewiduje stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy (VAT marża) do dostawy m.in. towarów używanych >patrz ramka.

Moim zdaniem, nabywane od ludności urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, smartfony, routery, tablety, konsole, notebooki itp.) spełniają definicję towaru używanego, gdyż są to dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie. Nie ma znaczenia okoliczność, że urządzenia te z uwagi na ich dobry stan określane są w ofertach aukcji internetowych jako „nowe".

Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, dla podatnika sprzedającego towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki nabyte uprzednio przez tego podatnika w  ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża. Jest to różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Jak liczyć

Przez kwotę sprzedaży, stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, tj.

- stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

- udzielonych nabywcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

- otrzymanych od nabywcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Z kolei przez kwotę nabycia rozumie się, stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Ważne, od kogo był zakup

Procedura VAT marża dotyczy towarów używanych, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe);

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie VAT marża;

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom dotyczącym VAT marża, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach (art. 120 ust. 10 ustawy o VAT).

Bez pomniejszenia

Dostawa towarów używanych może więc nastąpić na zasadach szczególnych, określonych w art. 120 ustawy o VAT, tj. w procedurze opodatkowania marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża będąca różnicą między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę VAT. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest – oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą – także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, tj. bez prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka nabywa na aukcjach internetowych urządzenia elektroniczne od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Warunek zastosowania opodatkowania w formie marży, dotyczący status zbywcy towaru, jest zatem spełniony.

Warunki są spełnione

Wątpliwości spółki dotyczą możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży urządzeń elektronicznych, w przypadku trudności w ustaleniu pochodzenia tych urządzeń, a określanych przez sprzedających jako urządzenia „nowe".

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy przyjąć, że sprzedawane przez spółkę urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, smartfony, routery, tablety, konsole, notebooki itp.) są towarami używanymi w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, a spółka nabywa je od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, tj. od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spełnione są zatem przesłanki umożliwiające stosowanie przy sprzedaży tych urządzeń procedury opodatkowania w formie marży, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe, m.in. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 6 lipca 2016 r. (1061-IPTPP2.4512.196.2016.2.KW).

Autor jest doradcą podatkowym

Definicja z przepisów o VAT jest dość ogólna

Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w art. 120 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o VAT (czyli poza dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0) (zob. art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Wniosek

To, że sprzedawcy oznaczają kupowane przez spółkę urządzenia jako „nowe", nie ma wpływu na uznanie, czy są to towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Ważne jest to, że spółka kupuje je od poprzednich użytkowników tych urządzeń, spełniających warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.