Więcej czasu na rozliczenie roczne PIT

Podatnik uzyskał swoje pierwsze dochody w 2016 roku. Musi złożyć PIT-37 do urzędu skarbowego. W jakim terminie musi to zrobić?

Zeznanie roczne PIT składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to zatem, że deklaracja za 2016 rok powinna być złożona do końca kwietnia 2017 r. W tym roku wyjątkowo jest nieco więcej czasu na dopełnienie obowiązków rozliczeniowych, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę. W takich przypadkach przepisy ordynacji podatkowej stanowią, że ostatni dzień terminu jest przesuwany na najbliższy dzień roboczy. Będzie to zatem 2 maja 2017 r., ponieważ 1 maja to święto.

Kilka form do wyboru

Podatnik w ostatnim możliwym momencie – a więc 2 maja 2017 r. – będzie mógł złożyć swój PIT za 2016 rok. Nie może zrobić tego wcześniej, bo przebywa za granicą. Czy organy podatkowe preferują jakiś szczególny sposób dostarczenia deklaracji?

Nie, nie ma obowiązku składania PIT w jednej konkretnej formie. Przepisy dopuszczają kilka możliwości, a podatnik sam decyduje, z której skorzysta. Regulacje podatkowe przewidują, że termin na złożenie zeznania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

- wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

- nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa pocztowego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

- złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

- złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

- złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Podatnik powinien zatem wybrać najdogodniejszą dla siebie formę złożenia deklaracji.

Choroba usprawiedliwi złożenie PIT po terminie

Podatniczka przebywa w szpitalu. Nie wyjdzie z niego przed czerwcem, bo uległa ciężkiemu wypadkowi. Niestety, w związku z tym nie będzie mogła w ustawowym terminie rozliczyć się z fiskusem. Czy choroba usprawiedliwi niezłożenie PIT?

Choroba może być dowodem na niedopełnienie obowiązków podatkowych i może uchronić podatniczkę przed ewentualną karą za niezłożenie zeznania podatkowego. Niestety, nie będzie usprawiedliwieniem na niezłożenie deklaracji w ogóle. Po wyjściu ze szpitala podatniczka powinna jak najszybciej złożyć deklarację podatkową i dołączyć do niej pismo, tzw. czynny żal, w którym wyjaśni przyczyny swojego opóźnienia.

Zawsze lepiej jest dopełnić ciążących na nas obowiązków podatkowych, nawet z opóźnieniem, niż nie zrobić tego w ogóle. Sytuacja podatniczki powodująca opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania powinna być dla urzędników wystarczającym powodem odstąpienia od kary.

Miejsce zamieszkania decyduje o miejscu rozliczenia

W 2016 roku podatnik przeprowadził się z Krakowa do Warszawy. Gdzie powinien złożyć swój roczny PIT? Czy przeprowadzka wpłynęła na miejsce złożenia deklaracji?

Tak. Osoby, które muszą rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych deklarację PIT składają do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania w roku podatkowym, to o miejscu złożenia zeznania decyduje miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli zatem podatnik 31 grudnia 2016 r. mieszkał w stolicy, to tutaj musi złożyć swoje zeznanie PIT (do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania).

Można złożyć dwa zeznania PIT

W 2016 roku podatnik uzyskał przychody z umowy o pracę. Dodatkowo zainwestował też pewne środki w akcje. Zarobił na nich 10 tys. zł. Czy ma złożyć dwa zeznania podatkowe?

Tak. Może, a w opisanej sytuacji nawet powinien. W tym przypadku do skarbówki trzeba będzie wysłać PIT-37 wykazując w nim dochody z umowy o pracę. Natomiast w deklaracji PIT-38 trzeba będzie wykazać dochody z giełdy.

Brak informacji PIT-11 nie zwalnia z rozliczenia

Pracodawca nie przesłał podatnikowi informacji o uzyskanych dochodach w 2016 roku – PIT-11. Były to jego jedyne dochody. Czy w związku z tym podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia PIT-37 za ubiegły rok?

Nie. Nieotrzymanie od pracodawcy informacji PIT-11 nie zwalania podatnika z obowiązku wypełnienia rocznego rozliczenia PIT. Deklarację taką podatnik musi wypełnić na podstawie własnych informacji o uzyskanych dochodach, np. wyciągów z rachunku bankowego, na który otrzymywał wypłatę. Do takiej deklaracji warto dołączyć pismo wyjaśniające, że została ona sporządzona na podstawie najlepszej wiedzy podatnika i dostępnej dokumentacji, gdyż pracodawca nie przesłał mu druku PIT-11 w ustawowym terminie (do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, a więc za 2016 rok powinien to zrobić do końca lutego 2017 r.).

PIT-40 nie pozbawi prawa do ulg

Podatniczka złożyła u swojego pracodawcy do 10 stycznia PIT-12, który powoduje, że pracodawca wypełnił za nią roczne obliczenie podatku PIT-40, składane do urzędu skarbowego do końca lutego. Problem jednak w tym, że podatniczka przypomniała sobie, że może skorzystać z ulgi na internet. Czy PIT-40 od szefa pozbawił ją możliwości skorzystania z odliczenia?

Nie. Podatniczka może skorzystać z przysługujących jej ulg, np. z ulgi na internet. W takim przypadku musi wypełnić samodzielnie swoją deklarację podatkową – jeśli np. uzyskała tylko dochody z pracy, to będzie to PIT-37, wykazując w niej stosowne odliczenie internetowe. Na wypełnienie deklaracji ma w tym roku czas do 2 maja. W takim przypadku indywidualna deklaracja podatniczki zastępuje PIT-40 wypełniony przez pracodawcę.

Błędy w zeznaniu można korygować

Po złożeniu zeznania podatkowego podatnik wykrył błąd w obliczeniach. W jaki sposób może poprawić błąd? Czy w przypadku takiej korekty urząd skarbowy może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec podatnika?

Tak. Błędy w PIT można korygować. Pomyłki w zeznaniach podatkowych wynikające z omyłek rachunkowych, z braku znajomości zasad wypełniania formularza, czy przeoczeń są bardzo powszechne. Korektę zaznania podatkowego składa się na formularzu analogicznym do tego na jakim złożone zostało pierwotne zeznanie, zaznaczając w jego części A, że celem złożenia zeznania jest korekta. Formularz powinien zawierać poprawne dane, wyliczenia i ewentualne uzupełnienia, tzn. powinien być wolny od wad. Złożenie korekty zeznania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki po wykryciu nieprawidłowości lub po wystąpieniu okoliczności, które ją uzasadniają. Jeżeli podatnik w odpowiednim momencie sam nie skoryguje błędów, to wezwie go do tego urząd skarbowy.

Urząd ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty

Podatnik zwlekał ze złożeniem zeznania podatkowego PIT do ostatniej chwili. Oczekuje jednak zwrotu nadpłaty podatku, wynikającej z zaliczek zapłaconych przez pracodawcę. Ile czasu ma urząd na zwrot nadpłaty?

Jak wskazują przepisy ordynacji podatkowej nadpłata PIT jest zwracana w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik oczekuje zwrotu i chce, aby nastąpił jak najszybciej, to nie może odkładać rozliczenia PIT na ostatnią chwilę. W przypadku złożenia zeznania ostatniego dnia, tj. 2 maja, urząd skarbowy ma czas na zwrot nadpłaty do 2 sierpnia 2017 roku.

PIT można rozliczyć drogą elektroniczną

W jaki sposób można złożyć PIT elektronicznie, wprost do organu?

Podatnik ma możliwość internetowego rozliczenia podatkowego, które jest coraz popularniejsze i bardzo efektywne ze względu na ułatwienia jakie zostały wprowadzone do elektronicznych formularzy. Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można złożyć w jeden z następujących sposobów:

- wypełniając interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej Portalu Podatkowego,

- wykorzystując aplikację e-Deklaracje Desktop,

- za pomocą komercyjnego programu.

Istnieje możliwość skorzystania ze wstępnie wypełnionych przez urzędy zeznań podatkowych, które przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez płatników. Pobiera się je ze strony Portalu Podatkowego po podaniu danych uwierzytelniających. Mogą być dowolnie modyfikowane, a gotowe i podpisane danymi autoryzującymi lub e-podpisem należy przesłać do urzędu na jeden z ww. sposobów. Interaktywne formularze oferują duże ułatwienia w wypełnianiu zeznania, poprzez wskazówki, automatyczne wypełnianie i obliczanie. W tym przypadku również nie warto czekać na ostatnią chwilę. Samo przesłanie zeznania nie załatwi sprawy. Najistotniejsze jest otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) z datą i godziną nieprzekraczającą godziny 23:59 w dniu 2 maja 2017 r. Przesłanie formularza zeznania podatkowego przed północą nie gwarantuje automatycznego otrzymania UPO. Może na nim widnieć data dnia kolejnego, co oznacza przekroczenie terminu do rozliczenia.

Do 18 kwietnia istniała możliwość złożenia wniosku PIT-WZ do właściwego urzędu skarbowego, którego pracownicy robili rozliczenie PIT-37 i przesyłali informację o rozliczeniu wraz z linkiem do gotowego formularza oraz UPO (podatnik może zaakceptować lub odrzucić zeznanie, a brak reakcji do 2 maja będzie skutkował automatyczną akceptacją). Warto pamiętać o takiej możliwości w celu rozliczenia PIT w kolejnym roku.

PIT trzeba złożyć do 2 maja

Podatnik składa PIT w ostatnim dniu terminu. Jaka metoda złożenia zeznania jest skuteczna i pewna?

W 2017 roku ostatnim dniem do złożenia PIT jest 2 maja. Przewidziany w ustawie o PIT termin 30 kwietnia wypada bowiem w dzień wolny od pracy. Jeśli podatnik z różnych względów nie zdecyduje się złożyć zeznania w biurze podawczym w siedzibie urzędu skarbowego (dzień złożenia zeznania), to może przesłać dokument za pośrednictwem Poczty Polskiej. O ważności terminowego złożenia zeznania decyduje w tym przypadku data stempla pocztowego. Jednak najszybszym i najpewniejszym sposobem jest przesłanie zeznania podatkowego przez internet. W tym przypadku momentem złożenia jest dzień wprowadzenia do systemu pozytywnie zweryfikowanego dokumentu (data wskazana w UPO). Złożenie zeznania rocznego po terminie to wykroczenie skarbowe i naraża podatnika na otrzymanie mandatu karnego.

Podatek można wpłacić w kasie lub przelać na konto US

Podatnik zamierza wypełnić PIT i przesłać go elektronicznie tuż przed 2 maja. Kiedy powinien uiścić podatek?

Kwotę podatku należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego do końca ostatniego dnia przewidzianego na rozliczenie się z fiskusem. Ważne jest nie tylko złożenie zeznania w przewidzianym terminie, ale też terminowe wpłacenie podatku. Podatek można uregulować gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przelewem. W przypadku rozliczeń bezgotówkowych za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku podatnika na podstawie polecenia przelewu. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu, w którym środki na koncie podatnika zostają zmniejszone o kwotę podatku. Należy brać pod uwagę procedury dotyczące realizacji przelewów w konkretnych bankach, ponieważ samo zlecenie przelewu nie oznacza jego dokonania. Jeżeli podatnik zleci przelew kwoty podatku 1 maja lub wcześniejszym, to najpewniej bank przekaże wymaganą kwotę na konto organu podatkowego. Z kolei, gdy polecenie przelewu zostanie złożone 2 maja np. o godzinie 23:45, wtedy bardzo mało prawdopodobne jest, aby doszło do automatycznego przelewu środków. Standardowo rachunek podatnika zostanie obciążony w kolejnym dniu, co będzie powodowało niedotrzymanie terminu i konieczność zapłacenia podatku wraz z odsetkami.

Ewelina Leszczyńska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

Wojciech Studnicki, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO