W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane zapowiadane przez rząd rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na PIT. Zmiany wchodzą w życie 8 stycznia.

„Celem jest wdrożenie rozwiązania, które pozwoli, aby korzyść z wyższej kwoty wolnej od podatku oraz wyższego progu dochodów podatnicy (w szczególności pracownicy, emeryci, renciści, zleceniobiorcy) odczuli od początku roku, nie czekając na rozliczenie roczne” - uzasadnia Ministerstwo Finansów.

Na podstawie Polskiego Ładu od 2022 r. kwota wolna została podwyższona do 30 tys. zł, a próg podatkowy do 120 tys. zł. Jednak w wyniku reformy część podatników płaci w trakcie roku wyższe zaliczki na podatek, niż w 2021 r., mimo iż w rozliczeniu rocznym za 2022 r. nie stracą lub skorzystają.

Wejście w życie rozporządzenia ma sprawić, że podatnicy nie będą w trakcie roku płacić zaliczek w wysokości wyższej niż ta, którą od przychodów w tej samej wysokości zapłaciliby 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedłużenie poboru zaliczek nastąpi w sytuacji, gdy zaliczka na podatek dochodowy, obliczona według zasad obowiązujących do końca 2021 r., jest niższa od zaliczki określonej według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie przedłuża terminy określone w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, czyli obliczania, przekazania, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek w części stanowiącej nadwyżkę zaliczki w roku 2022 nad zaliczkę z 2021 r. Przy obliczaniu zaliczki na zasadach obowiązujących w 2021 r. będzie uwzględniane jej pomniejszenie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 r.

Przedłużenie terminów będzie mieć ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Termin poboru różnicy upłynie z chwilą, gdy zaliczka obliczona na podstawie nowych przepisów, będzie niższa, niż kwota zaliczki obliczona na zasadach 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi.

Ministerstwo Finansów uzasadnia, że rozporządzenie będzie miało zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał przychody poniżej 12 800 zł. Limit ten dotyczy odrębnie każdego źródła przychodów: z etatu, umowy zlecenia czy emerytury lub renty.

Według MF, rozporządzenie nie zwalnia z obowiązku obliczania zaliczki przez płatników ani nie wprowadza dodatkowego obowiązku. Zmienia natomiast sposób obliczania zaliczki na podatek- z uwzględnieniem regulacji obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie zwiększy poziom bieżących dochodów netto gospodarstw domowych.

„Niemniej jednak rozporządzenie będzie wymagało dostosowania systemów płacowo-księgowych płatników w celu ustalenia wysokości nadwyżki, której przedłużony jest termin poboru.” - uzasadnia resort.

Podstawa prawna: Dz.U. z 7 stycznia 2022 r., poz. 28