W październiku 2004 r. uregulowałem pierwszą wpłatę na indywidualne konto emerytalne. Potem co miesiąc kontynuowałem wpłaty (w sumie przez pięć lat – do grudnia 2009 r.). Wypłata środków zgromadzonych na IKE nastąpiła na mój wniosek (pod koniec grudnia). Czy muszę zapłacić podatek?

Nie

. Czytelnik nie ma takiego obowiązku. Dochody ze zgromadzonych środków na indywidualnym koncie emerytalnym są zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Potwierdza to również interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r. (IPPB2/415-72/10-2/AS).

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:

- dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo

- dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 52, poz. 307).