Podatnik, który prawidłowo wypełnił zeznanie drogą elektroniczną, powinien otrzymać od systemu komunikat 200 – „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie". Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu. Jednym z częstych błędów jest niezgodność danych autoryzacyjnych (np. NIP czy PESEL) z tymi podanymi w zeznaniu.

Pojawia się wówczas komunikat 412.  Jeśli podamy błędną kwotę zeszłorocznych przychodów, system wyświetli komunikat 414. Jedynie przy komunikacie 200 można pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Nie wystarczy samo wysłanie dokumentu  ani otrzymanie numeru referencyjnego. Tylko UPO jest dowodem złożenia deklaracji.