[b]Tak wynika z wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (sygn. III SA /Wa 960 /09). [/b]

Uznał on, że w takiej sytuacji kapitalizację trzeba traktować jak wypłatę.

Sprawa była wynikiem wniosku o interpretację, z którym wystąpiła firma Ruukki sp. z o.o. Otrzymuje ona pożyczki od jedynego udziałowca, spółki z Finlandii. Przekraczają one trzykrotność wartości kapitału zakładowego polskiej spółki.

Co do zasady mają więc do nich zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów części odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego w niej nie mniej niż 25 proc. udziałów albo udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25 proc. udziałów, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec nich i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale takiego udziałowca osiągnie łącznie trzykrotność kapitału zakładowego spółki. Wtedy właśnie nie zalicza się do kosztów podatkowych odsetek w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia określoną na dzień zapłaty odsetek.

[wyimek]Przy interpretacji przepisów nie można się opierać tylko na literalnym ich brzmieniu[/wyimek]

Wnioskodawca uważa jednak, że jego to ograniczenie (tzw. cienka kapitalizacja) nie dotyczy. To dlatego, że zgodnie z zawartą przez niego umową pożyczki odsetki podlegają kapitalizacji. Skoro więc nie dochodzi do ich wypłaty, to nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Jednocześnie spółka stwierdziła, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a w momencie kapitalizacji odsetki stają się jej kosztem. W myśl tego przepisu nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Poproszona o interpretację izba skarbowa zgodziła się, że w momencie kapitalizacji firma może zaliczyć odsetki do kosztów. Uznała jednak, że w takiej sytuacji znajdują także zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. To dlatego, że kapitalizacja jest formą zapłaty. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie.

– W innych przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych ustawodawca różnicuje pojęcia zapłaty i innych form uregulowania zobowiązania. Nie można się więc zgodzić ze stanowiskiem, że ograniczenia dotyczące cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie do kapitalizacji odsetek. Gdyby ustawodawca tak chciał, to wyraźnie zapisałby to w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT – powiedział Paweł Świdkiewicz, reprezentujący spółkę doradca podatkowy z firmy DMS TAX.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Sąd nie zgodził się z jego argumentami i oddalił skargę. Podkreślił, że [b]przy interpretacji przepisów nie można się opierać jedynie na literalnym ich brzmieniu. Nie można więc zapominać o wykładni funkcjonalnej i systemowej[/b]. Sąd zauważył, że [b]gdyby rozumieć przepis tak, jak proponuje to spółka, to łatwo byłoby obejść ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Wystarczyłoby zapisać w umowie, że odsetki nie będą wypłacane, tylko kapitalizowane.[/b]

Z pewnością nie takie były jednak intencje autorów przepisów.