[b]Gmina zawarła umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany przez zarząd szkół i przedszkoli. Zakłada zakup sprzętu dydaktycznego dla szkoły. Czy w związku z realizacją projektu gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z projektem?[/b]

Możliwości takiej nie będzie. Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 stycznia 2010 r. (ITPP3/443-187/09/ZG).[/b]

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom oraz tylko, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu” – czytamy we wspomnianej interpretacji.

[i]Podstawa prawna:

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)[/link][/i]