[b]Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że przepis obarczający komornika odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną w toku egzekucji jest zgodny z konstytucją (sygn.SK 34/07)[/b]. Komornik odpowiada nawet wówczas, gdy do szkody dochodzi przy realizacji wyroku sądu.

Jest to odpowiedź TK na skargę konstytucyjną komornika Artura Z., który musi zwrócić z odsetkami pieniądze wyegzekwowane z konta upadającej spółdzielni rolniczej. Egzekucji dokonał bez respektowania kolejności regulowania wierzytelności, co spółdzielnia zaskarżyła do sądu. Ten zaś umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu niedopuszczalności egzekucji.

Syndyk masy upadłościowej wystąpił przeciwko komornikowi o zwrot wyegzekwowanych środków i sąd apelacyjny uznał to roszczenie, bo czynności były bezprawne.Komornik protestuje, bo jest na własnym rozrachunku. Nie może więc ponosić odpowiedzialności za szkody przy realizacji wyroków sądowych.

TK, jak wcześniej Sąd Najwyższy, nie ma wątpliwości co do odpowiedzialności komorniczej za szkody, ponieważ dla takich sytuacji ustawodawca przewidział mechanizm regresu. Komornik jako funkcjonariusz państwowy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody solidarnie ze Skarbem Państwa. Mechanizm regresu umożliwia więc rozliczenie między nim a Skarbem Państwa, stosownie do winy i stopnia przyczyniania się do szkody. Zdaniem TK, zaskarżony przepis pełni też funkcję prewencyjną, bo jest dodatkowym instrumentem zapobiegania nieprawidłowym czynnościom komornika.

– W konsekwencji wzmacnia on ochronę interesów stron w postępowaniu egzekucyjnym i zapewnia prawidłowy przebieg egzekucji – uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Mirosław Wyrzykowski. TK odrzucił zarzut nierównego traktowania komorników i notariuszy. Dowiódł, że są to grupy nieporównywalne, bo notariusze nie mają m.in. możliwości egzekucji .