Jolanta Kroner

Więcej wniosków, coraz dłuższe terminy

Rosnące liczby i słupki oraz tabelki informujące o orzecznictwie polskiego sądu konstytucyjnego dowodzą, że miniony rok był dla TK pracowity, trudny, ale pomyślny

Dużo skarg do Trybunału na złe prawo

Reguły demokratycznego państwa prawa dotyczą nie tylko stosunków między państwem a obywatelem, ale także relacji między państwem a samorządem terytorialnym

Egzekutor naprawi wyrządzone szkody

Komornik odpowiada za szkody wynikłe z jego działań nawet wtedy, gdy spowodował je, wykonując wyrok sądu

Rozdano tytuły Sędzia Europejski

W tegorocznej edycji konkursu promującego wysoki poziom orzecznictwa prestiżowe tytuły przyznano: Wiesławowi Czerwińskiemu, Kai Angerman i Przemysławowi Felidze

Polskie sądy mogą pytać Luksemburg

Upoważnienie krajowych sądów do wnoszenia pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest konstytucyjne

Możliwe zmiany w sądach korporacyjnych

Sądy dyscyplinarne samorządów zawodowych wymagają poważnej reformy - zdecydował 17 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 10/07)

Gminnym urzędnikiem nie może być osoba karana

TK (sygn. P40/07) orzekł dziś, że obowiązek rozwiązania umowy o pracę z samorządowcem karanym za przestępstwo umyślne nie narusza konstytucji

Trybunał zostawił sądy pod pieczą ministra

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami nie narusza konstytucyjnego trójpodziału władzy, ponieważ dotyczy ich działalności administracyjnej, a nie orzeczniczej

Czy minister utraci władzę nad sądownictwem

Dziś Trybunał Konstytucyjny zdecyduje w sprawie przepisów o ministerialnym nadzorze nad działalnością sądów.

W Strasburgu nie wypadamy najgorzej

Skargi do Trybunału to wynik różnych niedomogów, a przede wszystkim niedoinwestowania wymiaru sprawiedliwości i nadmiernej represyjności prawa – mówi prof. Lech Garlicki, polski sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu