Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie są kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu uzyskania przysporzeń, których nie uważa się za przychody.

[b]Tak orzekł WSA w Rzeszowie 3 września 2009r. (I SA/ Rz 429/09).[/b]

Kwestią sporną w tej sprawie było, czy w przypadku zaniechania złożenia prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego bądź zaniechania publicznej emisji akcji wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów oraz czy wydatki na przygotowanie publicznej emisji akcji jako pośrednie koszty uzyskania przychodów są potrącane z chwilą poniesienia.

Zdaniem spółki są to pośrednie koszty uzyskania przychodów, zatem o zaliczeniu ich w poczet kosztów decyduje faktyczny moment poniesienia. Występuje bowiem związek z uzyskanymi przychodami i prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym, podkreślając, że do przychodów nie zalicza się środków otrzymanych m.in. na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, co wynika z treści art. 12 ust. 4 ustawy o CIT. W związku z tym przychody uzyskane w wyniku emisji akcji, skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego, nie są przychodami w rozumieniu ustawy o CIT.

Na decyzję organu podatnik złożył skargę do WSA w Rzeszowie.

Sąd ją oddalił, podzielając stanowisko fiskusa. Stwierdził, że [b]środki otrzymane na podwyższenie kapitału akcyjnego nie są uznawane za przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o CIT. Koszty związane z przygotowaniem emisji akcji i przychodem, który w efekcie miał być otrzymany na podwyższenie kapitału akcyjnego, w ocenie sądu są bezpośrednio związane z przychodem z emisji akcji.[/b]

[i]Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]

[ramka][b]Komentuje Mateusz Majewski, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie):[/b]

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Zdaniem sądu nie są kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu uzyskania przysporzeń, których nie uważa się za przychody, a kapitał zakładowy nie jest przychodem. Takie stanowisko nie uwzględnia całokształtu okoliczności mających związek z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Przede wszystkim podniesienie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nie jest celem samym w sobie. Czyli innymi słowy, wobec ponoszenia kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, celem spółki nie jest uzyskanie przychodu bezpośrednio z tytułu samego podwyższenia kapitału.

Bezsporne pozostaje zatem, że kwota podwyższenia kapitału zakładowego nie jest przychodem podatkowym, ale też nie należy rozpatrywać kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego jedynie w kontekście uzyskania środków pieniężnych w wyniku samej emisji akcji.

Z ekonomicznego punktu widzenia głównym założeniem i celem emisji akcji jest zwiększenie skali działalności spółki, a tym samym zwiększenie jej przychodów. Zatem podwyższenie kapitału zakładowego w sposób pośredni wpływa na uzyskanie przychodów przez spółkę, a więc spełnia definicję kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wyższy kapitał zakładowy oznacza większą wiarygodność spółki, a co za tym idzie korzystniejsze warunki zawieranych transakcji. To z pewnością nie pozostaje bez wpływu na wysokość uzyskiwanych przez spółkę przychodów podatkowych.

Argumentacja taka była już przedstawiana przez sądy administracyjne (przykładowo w [b]wyroku WSA w Warszawie z 26 marca 2008 r., III SA/Wa 2218/07[/b]). Tym bardziej niepokojąca i trudna do wytłumaczenia jest niekorzystna zmiana linii orzeczniczej w tym zakresie.[/ramka]