Rada gminy miała prawo obniżyć wójtowi – na trzy miesiące – wysokość dodatku motywacyjnego. [b]Tak orzekł 8 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy w Świeciu.[/b] W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2A99A3E51194130F3183870EFA4A8EF8?id=163435]ustawą o pracownikach samorządowych[/link] to właśnie rada jest organem upoważnionym do określania wynagrodzenie wójta.

Odebranie radzie prawa do ustalania wysokości pensji osoby piastującej funkcję organu wykonawczego gminy w zależności od ilości i jakości świadczonej pracy byłoby sprzeczne z jej kompetencjami wynikającymi z przepisów ustawy. To nie pierwsze orzeczenie przyznające radzie możliwość redukcji wynagrodzenia wójta w trakcie trwania kadencji i bez jego zgody.

[srodtytul]Panuje jednomyślność...[/srodtytul]

Obniżenie przez radę gminy wynagrodzenia burmistrza nie wymaga jego zgody. Tak [b]orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2008 r. [/b]

W uzasadnieniu swojego stanowiska skład orzekający stwierdził, że kwestia zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru nie została uregulowana w ustawie o pracownikach samorządowych, ale nie oznacza to jednak niedopuszczalności zmiany wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy w okresie trwania mandatu.

Brak jest bowiem przepisów gwarantujących stabilność warunków zatrudnienia na tym stanowisku. Nie zawiera ich ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7E384D45317C23FD9E6B62CACC43B9BE?id=163433]o samorządzie gminnym[/link], ani [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeks pracy[/link] (II PK 330/07).

Ponadto sąd stwierdził, że zmiana wysokości wynagrodzenia wójta nie wymaga jego zgody. Do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru nie znajdują bowiem odpowiedniego zastosowania przepisy kodeksu pracy o wypowiedzeniach zmieniających (art. 42).

Przepisy tej ustawy dotyczące stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73 – 75 k.p.) nie odsyłają bowiem do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umowy o pracę. Nie jest możliwe zastosowanie konstrukcji wypowiedzenia zmieniającego do stosunku pracy na podstawie wyboru.

[b]Do podobnych wniosków doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 czerwca 2001 r.[/b] Stwierdził w nim, że pracodawca zatrudniający pracownika samorządowego z wyboru ma możliwość swobodnego ustalania jego wynagrodzenia w granicach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Organem właściwym do decydowania w tych sprawach jest rada gminy. Potwierdza to art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Odebranie radzie gminy kompetencji do ustalania wysokości wynagrodzenia wójta w zależności od ilości i jakości świadczonej pracy podważałoby jej ustawowe kompetencje (I PKN 488/00).

Lansowany przez Sąd Najwyższy pogląd [b]potwierdza jedno ze świeższych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 12 marca 2010 r.[/b] stwierdził, że w ramach kompetencji rady gminy do ustalania wysokości wynagrodzenia wójta mieści się także możliwość podjęcia uchwały, w której wynagrodzenie takie zostanie ustalone w wysokości niższej, niż przewidywała to poprzednio obowiązująca uchwała w przedmiocie wynagrodzenia wójta (II OSK 14/10).

[srodtytul]...choć zdarzają się wyjątki[/srodtytul]

Jak widać z przytoczonych wyroków, w sądach panuje zgodność co do tezy, że rada może zmienić wójtowi wynagrodzenie w każdym czasie i bez jego zgody. Przeglądając orzecznictwo, można jednak znaleźć wyroki lansujące tezę odmienną.

Przytoczyć należy przede wszystkim [b]wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2006 r.[/b], w którym czytamy, że zmiana wynagrodzenia prezydenta miasta, zatrudnionego na podstawie wyboru, wymaga pisemnego, zgodnego oświadczenia woli stron. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, skład orzekający zwrócił uwagę na brzmienie art. 11 kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Dokonując wykładni tego przepisu, sąd doszedł do wniosku, że skoro nawiązanie stosunku pracy i ustalenie warunków pracy i płacy – bez względu na podstawę tego stosunku (umowa, wybór, powołanie, mianowanie), wymaga zgodnego oświadczenia woli stron, to zmiana tych warunków również takiego zgodnego oświadczenia wymaga.

A to zdaniem sądu oznacza, że do zmiany wynagrodzenia wójta takie zgodne oświadczenie również jest wymagane. W konsekwencji jednostronna zmiana wynagrodzenia przez radę nie jest możliwa (II OSK 424/05). Stanowisko to nie zyskało jednak aprobaty.

[ramka][b]Z zachowaniem okresów wypowiedzenia[/b]

Rada miasta może obniżyć wynagrodzenie burmistrza bez jego zgody. Obniżka ta nie może mieć jednak natychmiastowych skutków.

[b]Sąd Najwyższy w wyroku z 9 października 2006 r.[/b] stwierdził bowiem, że obniżenie pensji ustalonej na początku kadencji powinno nastąpić z zachowaniem okresu równego okresowi wypowiedzenia (II PK 27/06). [/ramka]