Rada gminy Łukta (woj. warmińsko-mazurskie) podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Zaskarżył ją do sądu prokurator. Zakwestionował wiele przepisów, które – jego zdaniem – wykraczały poza upoważnienie ustawodawcze.

W regulaminu zdublowano zapisy, które już istnieją w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie o odpadach, ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i innych, w tym między innymi:

- zobowiązano właścicieli nieruchomości do zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medycznych, weterynaryjnych) - pomimo uregulowania tego problemu ustawie o odpadach,

- ustalono normatywy pojemników, w których należy gromadzić odpady komunalne - mimo, że jest to opisane w ustawie o odpadach,

- nałożono na organizatorów imprez masowych w miejscach publicznych obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku - pomimo zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- zobowiązano właścicieli utrzymujących psy do ich zarejestrowania oraz systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie - mimo, że ten obowiązek jest zawarty w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych,

- zobowiązano właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji i ponoszenia jej kosztów - mimo że to zadanie należy do gminy.

Rada gminy zgodziła się z niektórymi zarzutami, inne odrzuciła, argumentując, że uchwała nie powtarza zapisów ustaw, a jedynie je doprecyzowuje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 31 marca 2011 r. (sygnatura akt: II SA/Ol 131/11)

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

stwierdził jednak, że

kwestionowany przez prokuratora regulamin czystości i porządku w gminie Łukta wykracza poza granice dopuszczalne w ustawach, w tym przypadku, głównie - w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Regulamin z Łukty jest niezgodny z prawem, bowiem jego zapisy regulują materię przekraczającą ramy upoważnienia ustawowego, w tym powtarzają definicje wielu pojęć, które zostały uprzednio uregulowane w ustawach – orzekł sąd.

W uzasadnieniu sąd podał, że doszło do naruszenia przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", które zabrania w uchwale powtarzać przepisów ustaw i rozporządzeń.

Powtórzenie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalne, gdyż trzeba się liczyć z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy

- podkreślił sąd.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),

- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

- ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

- ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625).

Przeczytaj także artykuł:

Deratyzacja to obowiązek gminy

, w którym opisaliśmy wyrok tego samego sądu, który zakwestionował podobny regulamin porządku i czystości w gminie Elbląg

Przeczytaj także artykuł

o najważniejszych błędach w gminnej legislacji, które wychwytują sądy administracyjne:

O uchwałach decyduje kryterium legalności

Przeczytaj też inne artykuły:

Więcej w serwisie:

» Samorząd » Ustrój i kompetencje » Uchwały, decyzje, zezwolenia