Piractwa nie sposób potępić zbyt mocno. Piractwo jest pogwałceniem najbardziej podstawowych zasad nowoczesnej cywilizacji. W najmocniej dotkniętym tym zjawiskiem rejonie wokół Rogu Afryki żaden podróżnik – czy to na statku handlowym, czy na jachcie – nie może na morzu czuć się bezpiecznie.

Obecnie piraci somalijscy przetrzymują jako zakładników ponad 600 marynarzy. Są oni niewinnymi ofiarami bezwzględnych porywaczy działających na morzu wokół Rogu Afryki i na Oceanie Indyjskim. Rodziny porwanych obawiają się, że nigdy więcej swych bliskich nie zobaczą.

Usprawnić działania

Piractwa nie można zaakceptować nie tylko ze względów humanitarnych, bezpieczeństwa czy prawnych. Ma ono ogromny wpływ gospodarczy na światowy handel oraz przepływ towarów. Choć trudno to dokładnie wyliczyć, eksperci szacują, iż w 2010 r. koszt piractwa wyniósł łącznie 16 miliardów dolarów. Od 2007 do 2010 r. liczba ataków i porwań przez piratów wzrosła ponadczterokrotnie. Także polscy marynarze bywali porywani.

Choć wzrastająca liczba ataków skoncentrowana jest w regionie Rogu Afryki i na Oceanie Indyjskim, do zwalczania ich konieczny jest wysiłek międzynarodowy. Żaden kraj nie poradzi sobie z tym sam. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność. Jako duński minister spraw zagranicznych zachęcam wszystkie rządy i zainteresowane instytucje do wzięcia udziału w globalnej walce przeciwko piractwu.

W sprawę zaangażowanych jest już wiele krajów oraz organizacji o szerszym i regionalnym zasięgu, m.in. ONZ, NATO, UE i IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska – red.). Ale bądźmy szczerzy – wciąż można usprawnić nasze wspólne wysiłki. Trzeba działać więcej – i musi być to kompleksowa, szczegółowo uzgodniona akcja międzynarodowa.

Choroba lądu

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Moon dobitnie stwierdził, że „piractwo nie jest chorobą, która narodziła się na morzu. To symptom warunków panujących na lądzie". Zgadzam się, że w samej Somalii musi być znalezione długoterminowe rozwiązanie, pozwalające na zakończenie dwóch dekad konfliktu. Dania zdecydowanie popiera takie rozwiązania. Wcześniej w tym roku rząd, którego jestem członkiem, przygotował ambitny i szeroki zestaw propozycji wsparcia dla Somalii, zawierający rozmaite inicjatywy dyplomatyczne, w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania, a także wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawy warunków życia.

Razem z naszymi partnerami Dania odgrywa wiodącą rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zwalczania piractwa. Ostatnio rząd duński przedstawił kompleksową strategię w tej kwestii dla Danii, łączącą działania polityczne, wojskowe, prawne i budowania potencjału.

Zarówno na krótszą, jak i na dłuższą metę skuteczne rozwiązanie wymaga mocniejszych krajowych mechanizmów ścigania i karania zatrzymanych piratów.

Dania przewodniczy międzynarodowej grupie roboczej w ramach grupy kontaktowej ds. piractwa w pobliży wybrzeży Somalii zajmującej się kluczowymi sprawami prawnymi w tej kwestii. Grupa, która składa się z przedstawicieli ponad 55 krajów i organizacji, spotkała się po raz ósmy w Kopenhadze 20 – 21 czerwca 2011 r.

Na razie w sferze prawnej osiągnięto dobre rezultaty. Grupa robocza wniosła znaczący wkład w ułatwianie współpracy między państwami w prawnych aspektach piractwa. Współpraca przyniosła między innymi opracowanie wspólnych prawnych standardów w wielu dziedzinach związanych z działaniami wojskowymi i ściganiem osób podejrzanych o piractwo. Kopenhaskie spotkanie skupiło się zwłaszcza na prawnych warunkach porozumień w sprawie przekazywania skazanych przez sądy piratów i legalnych aspektach użycia prywatnych, uzbrojonych straży.

Potrzebujemy wsparcia

W ramach grupy roboczej Dania i jej partnerzy odnotowali owocną współpracę. Liczę na kontynuację dialogu między naszymi dwoma krajami. Uzupełniając działania prawne, Dania zadecydowała, że będzie dalej uczestniczyć w operacjach morskich NATO na morzach wokół Rogu Afryki i na Oceanie Indyjskim. Nasz wkład to okręt wsparcia wraz z załogą i śmigłowcem. Dania wyśle też samolot patrolowy, który co pewien czas będzie wspierać operacje morskie.

Na dłuższą metę odpowiednie rozwiązanie wymaga stworzenia większych sił. Musimy zbudować straż wybrzeża w regionie, siły policyjne oraz więzienia w Somalii, tak by somalijscy piraci mogli odbywać kary w somalijskich więzieniach. To także są elementy duńskiej strategii i będą finansowane przez duński fundusz stabilizacyjny.

Walka z piractwem to kompleksowe zadanie. Musimy użyć do tego wszystkich dostępnych narzędzi. Potrzebujemy wsparcia wielu krajów i instytucji z całego świata. Liczę na dalszą współpracę Polski z moim krajem, Danią.

—tłum. p.k.

Autorka jest duńską polityk. Pełniła funkcje ministra sprawiedliwości, ministra gospodarki oraz wicepremiera. W latach 2008 – 2011 była przewodniczącą Konserwatywnej Partii Ludowej