Komisja weryfikacyjna przy ministrze sprawiedliwości, badająca przypadki dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, otrzyma nowe kompetencje. Projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej wprowadza zmiany do ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Komisja będzie mogła występować do sądu o zawieszenie toczącego się przed nim postępowania egzekucyjnego albo wstrzymanie czynności komornika przeciwko lokatorom. Postępowanie ma być zawieszone do czasu zakończenia postępowania administracyjnego przed komisją. Sąd na podjęcie decyzji w sprawie zawieszenia ma mieć siedem dni.

Propozycja ta ma uchronić lokatorów przed przedwczesną eksmisją. Do tej pory komisja wydała dwie decyzje w sprawie kamienic zwróconych z lokatorami, za każdym razem kamienica wracała do miasta. W obu wypadkach stwierdzano też, że dochodziło do nękania lokatorów, m.in. poprzez bardzo wysokie podwyżki, które wpędzały ich w długi i były powodem nierzadko eksmisji.

Projekt precyzuje też skutki prawne decyzji wydawanych przez komisję. Zgodnie z nim nieważne jest oświadczenie woli dotyczące nieruchomości warszawskiej złożone przez osobę, na rzecz której wydano decyzję reprywatyzacyjną (np. na skutek przestępstwa).

Chodzi o handlarzy roszczeń, którzy kupili roszczenie od dawnych właścicieli lub ich spadkobierców.

Nieważność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej (np. umowy przenoszącej własność nieruchomości). Pod warunkiem jednak, że nie była w złej wierze. Natomiast w złej wierze jest ten, kto w chwili dokonania czynności prawnej wiedział lub mógł się z łatwością dowiedzieć np., że decyzje reprywatyzacyjną wydano pod wpływem przestępstwa.

Chodzi o przypadki, kiedy np. kamienicę kupił deweloper od handlarzy roszczeń. Jeżeli udowodni się mu złą wiarę, nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg publicznych.

Komisja weryfikacyjna wydała w dwóch wypadkach decyzję, w której wykazywała złą wiarę. W obu wypadkach chodziło o warszawskie kamienice, tj. przy ul. Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Szykują się kolejne tego typu decyzje.