Tak zakłada podpisana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie nowego art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 2 noweli), nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, natomiast wymagać ma zgłoszenia, budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Czytaj więcej

Budowniczy małego domu może trafić do więzienia

Ustawa przewiduje wymóg, aby budowane domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 były budynkami wolno stojącymi oraz określa dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Do zgłoszenia takiej budowy inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.

Po zakończeniu budowy inwestor będzie musiał dołączyć do zawiadomienia o jej zakończeniu oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym będzie groziło grzywną.

Ustawa to część "Polskiego Ładu". Ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.