Jakie są przepisy dotyczące zamiany mieszkań, które należą do zasobów tej samej spółdzielni mieszkaniowej? Chcielibyśmy dokonać takiej zamiany i skierowaliśmy w tej sprawie podania do zarządu spółdzielni o wyrażenie zgody. Obawiamy się komplikacji, gdyż nie są to mieszkania o identycznym statusie własnościowym: jedno to lokal spółdzielczy lokatorski (z kredytem mieszkaniowym), a drugie – spółdzielczy własnościowy. Czy może to stanowić jakikolwiek problem w zamianie? Czy wyrażając zgodę na zamianę, spółdzielnia musi rozliczyć wkład mieszkaniowy i budowlany, czy też sprawy rozliczeń pozostają w gestii zamieniających się stron? Oczywiście nowy nabywca mieszkania lokatorskiego zobowiązuje się do przejęcia kredytu do spłaty.

Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego:

Zamiana takich mieszkań nie powinna stanowić problemu. Spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem lokali, powinna w takiej sytuacji wyrazić jedynie zgodę na proponowaną czynność. Oczywiście powinna poinformować obydwie zainteresowane strony o aktualnych wysokościach wniesionych wkładów mieszkaniowych, należnościach z tytułu niewniesionych wkładów oraz występujących zadłużeniach kredytowych, odsetkowych i wszelkich innych dotyczących obu zamienianych lokali. Z racji tego, że jedno z mieszkań ma status lokalu własnościowego, wymagana jest notarialna forma dokonania zamiany. W akcie notarialnym powinny zostać bardzo dokładnie opisane wszelkie wzajemne zobowiązania zamieniających się członków spółdzielni. Wtedy nie będzie wątpliwości, jakie koszty ma do pokrycia każda ze stron.