Zdaniem Jarosława Gowina, ministra nauki, uchwalona przez Sejm nowela prawa o szkolnictwie wyższym ograniczy sprawozdawczość.

Wszyscy nauczyciele akademiccy będą oceniani nie rzadziej niż raz na cztery lata. Teraz z taką częstotliwością oceniani są tylko profesorowie zatrudnieni na podstawie mianowania, pozostali nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zmienią się też zasady zatrudniania. Wymóg pięcioletniego doświadczenia w kierowaniu zespołem badawczym nie utrudni powierzenia stanowiska profesora wizytującego lub nadzwyczajnego osobom, które doktorat obroniły za granicą. Uczelnie mają odnotowywać w elektronicznym systemie informacji o szkolnictwie wyższym dane o prawomocnych orzeczeniach komisji dyscyplinarnej.

etap legislacyjny: trafi do Senatu