Organy państwowe i organy samorządowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy muszą zaś przyjmować obywateli w sprawach skarg co najmniej raz w tygodniu.

Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona nie tylko w siedzibie urzędu, ale także w podporządkowanych mu jednostkach organizacyjnych.