Zakłady karne są podmiotami zobowiązanymi do udzielenia, również osobom osadzonym, informacji publicznej. W tym trybie jeden z więźniów zakładu karnego chciał się zapoznać z wytycznymi dyrektora generalnego Służby Więziennej, dotyczącymi projektowania pawilonów mieszkalnych, a szczególnie z zaleceniami dotyczącymi kącików sanitarnych, oraz ze sprawozdaniem z wizytacji w zakładzie karnym sędziego sądu okręgowego.

Czytaj także: Wydalenie funkcjonariusza ze służby więziennej nie takie proste - wyrok Sądu Apelacyjnego

Zastępca dyrektora zakładu karnego odpowiedział, że wytyczne są już udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych dyrektora generalnego SW. Osadzony mający przyznane prawo do przeglądania internetu raz w tygodniu może się wtedy z nimi zapoznać. Udostępniono mu także, przekazane przez wychowawcę, zanonimizowane sprawozdanie z wizytacji.

Mimo to więzień wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Wystąpił o zobowiązanie organów Służby Więziennej do udostępnienia żądanych danych w trybie dostępu do informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem oraz o wymierzenie grzywny za bezczynność.

W skardze podkreślił, że zwracał się o przekazanie określonych dokumentów z wizytacji, a nie o wgląd do nich po anonimizacji i pod nadzorem wychowawcy. Nie wskazano mu też adresu właściwej strony internetowej BIP, na której zamieszczono wytyczne dyrektora generalnego SW, a przy ograniczonym dostępie do internetu nie potrafił jej znaleźć.

Dyrektor zakładu karnego argumentował natomiast, że chociaż żądane dane są informacją publiczną, to część z nich, a konkretnie wytyczne, nie wymaga udostępnienia, gdyż są zamieszczone w BIP dyrektora generalnego Służby Więziennej. Pozostałe zostały skarżącemu udostępnione w formie przyjętej w warunkach zakładu karnego, tj. poprzez zapoznanie go z informacją przez wychowawcę.

WSA potwierdził, że wytyczne generalnego dyrektora SW są niewątpliwie informacją publiczną. Ich autorem czy dysponentem nie jest jednak dyrektor zakładu karnego, lecz podmiot, który taką informację wytworzył. Wskazanie, że informacja poszukiwana przez skarżącego jest udostępniona na stronach BIP dyrektora generalnego SW, było więc wystarczające – ocenił sąd. W ustawie o dostępie do informacji publicznej nie ma przepisów nakazujących poszukiwanie żądanych informacji na stronach internetowych innego podmiotu ani wskazywanie tych stron.

WSA ustosunkował się również do sposobu udostępnienia sprawozdania z wizytacji sędziego sądu okręgowego w zakładzie karnym. Zwrócił uwagę, że należy brać pod uwagę sposób realizacji celów resocjalizacyjno-wychowawczych osoby osadzonej w zakładzie karnym, za co odpowiadają przede wszystkim wychowawcy. Nie mogą oni w żaden sposób ograniczać praw osoby osadzonej do uzyskania informacji publicznej, ale mogą wybierać najbardziej odpowiedni tryb jej udostępnienia. Skoro w swoim wniosku skarżący nie żądał odpisu sprawozdania, a jedynie jego udostępnienia, nie można kwestionować, że zapoznanie się z tym dokumentem odbyło się w warunkach nadzorowanych, tj. w obecności wychowawcy – orzekł sąd, oddalając skargę. Nie ma też znaczenia kwestia anonimizacji, gdyż skarżącemu chodziło o treść tego dokumentu, a nie o dane osobowe wymienionych w nim osób. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/ Op 122/18