Bankomat umieszczono w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym apteki, zaliczanym do jej podstawowej powierzchni. Dla potrzeb urządzenia okrojono ją o ponad 12 mkw. Pieniądze pobierano od strony ulicy, natomiast obsługa i serwisowanie urządzenia przez osoby niebędące pracownikami apteki możliwe było jedynie od strony zaplecza apteki.

Oddalając odwołanie spółki, inspektor farmaceutyczny stwierdził, że apteka musi być wydzieloną całością. Nie spełnia tego warunku lokal, w którym zainstalowano bankomat. Nie jest to standardowe i podstawowe wyposażenie apteki, a usługi finansowe nie mieszczą się w obszarze jej działalności.

Czytaj także: Konsumenci będą lepiej chronieni przy korzystaniu z bankomatów i kart płatniczych

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie spółka wyraziła opinię, że lokalizacji bankomatu w witrynie aptecznej nie można utożsamiać z prowadzeniem w aptece działalności gospodarczej odmiennej od ochrony zdrowia publicznego. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek lub może się znajdować w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali i innej działalności.

WSA nie zgodził się z tymi wywodami i oddalił skargę. Przepisy prawa farmaceutycznego nie przewidują możliwości prowadzenia innej działalności niż ta, którą określają. Powierzchnia, na której znajduje się bankomat, została wydzielona z powierzchni apteki już po uzyskaniu przez spółkę zezwolenia na jej prowadzenie. A dostęp serwisantów do bankomatu był możliwy jedynie od jej zaplecza. Jest to całkowicie sprzeczne z przepisami prawa farmaceutycznego. Nakaz usunięcia bankomatu nie budzi więc wątpliwości, ponieważ umieszczając bankomat na części powierzchni lokalu apteki, spółka naruszyła wymagania dotyczące obrotu produktami leczniczymi. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 2281/19