Umowa może zawierać zapisy warunkujące możliwość najmu np. odpowiedni wiek, staż posiadania prawa jazdy, wprowadzenie limitu kilometrów lub zakazu wyjazdu poza granice kraju.

Cena i okres wynajmu auta

Samochody wypożyczane są na z góry ustalony w umowie czas liczony w dniach. Często też podaje się godzinę, od której i do której wynajmowany jest samochód. W związku z tym opłata naliczana jest jako wielokrotność stawki dobowej. Możliwe jest również nakładanie dodatkowych opłat, np. za przekroczenie limitu kilometrów.

Czytaj także: Wypożyczanie auta za granicą – uwaga na ekstrakoszty

Treść umowy

Umowa o najem samochodu powinna być sporządzona w sposób umożliwiający konsumentowi zapoznanie się z treścią i zachowanie jej egzemplarza, w którym zostaną zawarte dane kierowcy i wynajmującego oraz wszystkie warunki najmu. Nie można polegać na ustaleniach ustnych. Jeżeli przy odbiorze samochodu będą dokonywane nowe ustalenia warto dopisać je do umowy z dodatkowym podpisem obu stron.

W umowie warto zapisać podział płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. Należy unikać podpisywania dokumentów in blanco.

Reklamacja

Reklamacji wypożyczonego samochodu podlegają wszystkie elementy określone w umowie. Jeżeli przy odbiorze samochodu lub w trakcie użytkowania pojawią się problemy uniemożliwiające jego prawidłowe wykorzystanie lub najemca zauważy nieprawidłowości w naliczaniu opłat, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wynajmującemu. Reklamacje dotyczące problemów z wynajmowanym samochodem, konsument ma prawo zgłosić pisemnie lub e-mailowo również po zakończaniu umowy najmu

Przepisy nie wskazują jednoznacznie, ile czasu ma przedsiębiorca na ustosunkowanie się do reklamacji. W związku z tym ogólnie przyjęty został termin 30 dni.

Pamiętaj

- Ogólna cena najmu powinna zawierać wszystkie przewidywane opłaty (podatki, opłaty administracyjne, ubezpieczenie, fotelik dla dziecka itp.).

- Należy zachować kopię umów.