Prace nad ustawą regulującą zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w Polsce trwały ponad rok. W wtorek przyjął ją rząd. Przepisy były szeroko konsultowane. A chodzi o duże pieniądze i nieraz sprzeczne interesy.

Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ), których jest w Polsce kilkanaście, a największa to ZAiKS, zajmują się na podstawie ustawy i umów z twórcami ewidencją i ochroną powierzonych im praw autorskich oraz pobieraniem tantiem, a następnie ich dystrybucją wśród twórców czy ich spadkobierców, bądź innych właścicieli utworów.

Wprowadzono m.in. obowiązek zwoływania corocznie walnego zebrania członków, OZZ będą musiały prowadzić i na bieżąco aktualizować elektroniczny wykaz umów o zbiorowe zarządzanie.

Ograniczona zostanie ich swoboda w zarządzaniu środkami finansowymi, jakimi dysponują, będą mogły je inwestować jedynie w obligacje Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono też termin wypłaty tantiem, tj. dziewięć miesięcy od końca roku obrotowego, za który zostały pobrane, oraz obowiązek corocznego informowania uprawnionego o przysługujących mu należnościach i dokonanych potrąceniach (na koszty utrzymania OZZ oraz np. działalność promocyjną).

Wzmocniono status członków OZZ oraz kandydatów. Jeśli spełniają warunki członkostwa, to muszą być do OZZ przyjęci. Z drugiej strony kupujący prawo do korzystania z utworów nie będą musieli uiszczać tantiem jednocześnie w kilku organizacjach zbiorowego zarządzania, lecz w jednej.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Dodajmy, że kilka dni temu ?Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE pozwu przeciwko Polsce w związku z opóźnieniem wdrażania unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego właśnie za brak pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dyrektywy 2014/26/UE, tzw. dyrektywa CRM), w którym żąda nałożenia na Polskę kary finansowej po 87,6 tys. euro za dzień opóźnienia. Wdrożenie dyrektywy powinno nastąpić do 10 kwietnia 2016 r. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu