Projekt regulaminu został rozesłany do członków Komitetu 26 stycznia. „MFiPR dopuszcza wnoszenie, do zaproponowanych rozwiązań, uwag i zmian oraz uzgodnienie zapisów, tak by zapewnić efektywne działanie Komitetu” – oświadczył resort w komunikacie. „Naszym celem jest ustalenie ze wszystkimi członkami KM zasad i sposobu pracy Komitetu, zebranie propozycji rozwiązań oraz docelowo uzgodnienie zapisów przed pierwszym posiedzeniem KM. Chcemy, żeby dyskusja, na pierwszym spotkaniu, koncentrowała się na sprawach merytorycznych, dotyczących przede wszystkim wdrażania KPO, a nie na zapisach technicznych regulaminu” – dodaje ministerstwo.

Komitet Monitorujący to inicjatywa, która służy włączeniu przedstawicieli samorządów, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego w monitorowanie realizacji KPO. Komitet został powołany 4 sierpnia 2022 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej – wskazywani przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz podmiotów spoza administracji - w tym przedstawiciele świata nauki wskazywani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizacji pozarządowych – wskazywani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, organizacji działających w obszarze praw podstawowych i niedyskryminacji, partnerzy społeczni i gospodarczy – wskazywani przez Radę Dialogu Społecznego.

Komitet liczy obecnie 60 osób - 30 członków po stronie rządowej i 30 po stronie pozarządowej.

Jak zapewnia Ministerstwo Funduszy, pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego KPO planowane jest wkrótce po złożeniu przez Polskę pierwszego wniosku o płatność do Komisji Europejskiej.