MR: coraz bliżej wprowadzenia zmian ułatwiających życie przedsiębiorcom

Projekt, który ma usunąć bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach pakietu 100 zmian dla biznesu został przyjęty przez komitet stały RM, a w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinien trafić pod obrady rządu - poinformował PAP wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Publikacja: 02.11.2016 06:11

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Według Haładyja, spośród ponad 30 zmian zawartych w tym projekcie, szczególnie doniosłych z punktu widzenia przedsiębiorców jest dwanaście.

Po pierwsze chodzi o wprowadzenie tzw. "klauzuli pewności prawa", czyli rozciągnięcie ochrony wynikającej z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na ogół przedsiębiorców (także tych, którzy nie wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnej) i ochrona przed odpowiedzialnością za zdarzenia przeszłe, jeśli organ administracji zmieni dominującą praktykę interpretacyjną.

Ponadto, nowa ustawa wprowadzi instytucję "objaśnień podatkowych", czyli wydawanych przez MF ogólnych wyjaśnień przepisów w zakresie podatków, napisanych zrozumiałym językiem - zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych będzie dawało podatnikowi taką ochronę, jak zastosowanie się do interpretacji indywidualnej.

Wśród kluczowych ułatwień Haładyj wymienił także zmiany w przepisach dot. kontroli przedsiębiorców: po wejściu w życie nowych przepisów kontrole mają być przeprowadzane w tych przedsiębiorstwach, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe; zakazane będą także ponowne kontrole, a na wniosek przedsiębiorcy poszczególne instytucje będą przeprowadzać wspólne kontrole.

Wiceminister rozwoju podkreślił także, iż na zmianach skorzystają szczególnie mali przedsiębiorcy: projekt przewiduje bowiem złagodzenie przepisów prawa pracy wobec najmniejszych pracodawców i podniesienie z 20 do 50 pracowników progów, od których będzie istniał obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obowiązek ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, a mniej niż 50, byłby zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalania regulaminów pracy i wynagradzania tylko, jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Projekt przewiduje ponadto zwiększenie dostępności uproszczonej formy księgowości poprzez podniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Według Haładyja roczne oszczędności przedsiębiorców z tego tytułu mogą sięgnąć nawet 190 mln zł.

Kolejna szczególnie korzystna dla firm zmiana związana jest - jak wskazał przedstawiciel MR - ze zwiększeniem dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150 tys. euro do 250 tys. euro.

Przedsiębiorcom mają służyć także przewidywane uproszczenia w prawie budowlanym: zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku zgłoszenia (w tym parterowych budynków gospodarczych do powierzchni zabudowy 35 m2, zjazdów z dróg powiatowych i gminnych, przepustów o średnicy do 100 cm, instalacji klimatyzacyjnych, przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych), zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (w tym wiat do powierzchni zabudowy 35 m2, zjazdów z dróg krajowych, przebudowy budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę), skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń budowlanych, zawiadamianie z urzędu o braku podstaw do sprzeciwu budowlanego przed terminem, po upływie którego następuje „milcząca zgoda" oraz uznanie za "nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego" zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc.

Uproszczenia przewidziane są także w obszarze prawa ochrony środowiska: według projektu najmniejsze firmy będą zwolnione z obowiązku składania sprawozdań. Jak przypomina Haładyj, obecnie każdy przedsiębiorca "korzystający ze środowiska" - np. wykorzystujący samochód w swojej działalności gospodarczej, jest obowiązany corocznie składać marszałkowi województwa stosowne sprawozdania, czego, zdaniem wiceministra, przedsiębiorcy często nie są świadomi.

Ponadto przewiduje się także liberalizację zasad sankcyjnego podwyższania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS, unormowanie tzw. prokury mieszanej (możliwość ustanowienia reprezentacji prokurenta działającego łącznie z członkiem zarządu), zrównanie soboty i niedzieli przy obliczaniu terminów w prawie i postępowaniu cywilnym oraz wprowadzenie zasady sumowania terminów i w konsekwencji nieobciążania odsetkami za zwłokę w przypadku błędów organów podatkowych (w razie uchylenia decyzji podatkowej lub stwierdzenia nieważności decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia).

Jak poinformował Mariusz Haładyj, komitet stały przyjął także projekt dotyczący zmian w Głównym Urzędzie Miar (GUM). Jego celem jest zmiana profilu GUM tak, by w większym stopniu stał się on placówką badawczą, która będzie współpracowała z przedsiębiorcami i przemysłem.

Gospodarka
Polityka nadal rządzi w państwowych spółkach
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Gospodarka
Kadrowa rewolucja wolniejsza niż za PiS, ale rekrutacja często pozorna
Gospodarka
Rząd Portugalii przed trudnym zadaniem
Gospodarka
MFW: światowa gospodarka solidna, ale może być lepiej
Gospodarka
Rosjanie atakują Ukrainę z wózków golfowych. Przemysł nie nadąża za stratami