Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 18 stycznia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.375.2018.1.AMS) rozstrzygnął kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją projektu rewitalizacji obszarów miejskich. Gmina wskazała we wniosku o interpretację, że planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu placu zabaw.

Czytaj także: Rewitalizacja przestrzeni publicznej bez prawa do odliczenia

Planowane prace mają objąć wykonanie oświetlenia terenu oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zasilenie roślin w wodę, wyposażenie terenu w urządzenia i obiekty zabawowo-rekreacyjne oraz sprawnościowe, montaż bezpiecznego podłoża, wyposażenie terenu w obiekty edukacyjne i proekologiczne oraz ścieżkę sensoryczną, stworzenie miejsca wypoczynku, a także remont budynku szaletu zlokalizowanego na terenie ogródka, w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia w mieście poprzez stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji oraz zwiększenie aktywizacji społecznej mieszkańców.

Realizowany przez gminę projekt został dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 2.26 mln złotych brutto, a przyznane dofinansowanie 2,15 mln złotych. Miasto pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji. Wnioskodawca nie przewiduje, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia po stronie gminy wygenerowane zostały jakiekolwiek przychody, gdyż cała inwestycja będzie udostępniana korzystającym nieodpłatnie.

Koszty bieżącego utrzymania placu zabaw będą pokrywane ze środków budżetowych gminy. Podmiotem odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie czystości, zieleni i porządku na terenie ogródka będzie spółka miejska, której wnioskodawca powierzy realizację zadania w ramach umowy na wykonanie usługi kompleksowej w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Spółka posiada osobowość prawną i jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT.

Wnioskodawca zadał we wniosku pytanie, czy gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu rewitalizacji obszarów miejskich. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z tym, iż projekt nie będzie generował przychodów, gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, który jednocześnie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko gminy za prawidłowe, wskazując, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Wykluczona jest zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie podlegają temu podatkowi. Ponieważ gmina nie przewiduje, aby majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji był wykorzystywany do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej VAT, dyrektor KIS uznał, że nie będzie jej przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, tj. założonego przez gminę braku związku wydatków dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi gminy. W szczególności wątpliwości może budzić przedstawiony przez gminę we wniosku fakt, że utrzymaniem tych terenów będzie zajmować się spółka miejska. Co do zasady powierzenie spółce tego rodzaju zadań nie powinno wiązać się z odpłatnym udostępnieniem terenów, czyli faktycznie brak byłoby czynności opodatkowanych po stronie gminy. Jeśli jednak na zrewitalizowanych terenach doszłoby do czynności opodatkowanych (takich jak np. odpłatne udostępnienie miejsca na budkę z lodami, czy pobieranie odpłat za szalety miejskie), wówczas może się okazać, że gminie przysługuje częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego od poniesionych według prewspółczynnika. Takie prawo powinno być weryfikowane w ciągu 10 lat (ze względu na tzw. okres korekty VAT w przypadku wydatków dotyczących nieruchomości. Jeśli gminie przysługiwałoby prawo do częściowego odliczenia VAT (niezależnie od skorzystania z niego przez gminę), wówczas nie byłoby możliwości uznania tej części podatku za koszt kwalifikowany projektu, co mogłoby skutkować nieprawidłowym rozliczeniem funduszy pozyskanych z RPO, jeśli gmina uznała VAT za koszt kwalifikowalny projektu w oparciu o uzyskaną interpretację indywidualną. Zatem aby uzyskana przez gminę interpretacja mogła być skutecznie stosowana i zapewniła gminie ochronę, konieczne jest dopilnowanie, aby faktycznie nie wystąpiła na zrewitalizowanym obszarze miejskim żadna działalność gospodarcza opodatkowana VAT.