Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu,  głównym celem zmian w ustawie jest zwiększenie przejrzystości przepisów dotyczących przejmowania spółek publicznych oraz szerszy zakres ochrony uczestników rynku kapitałowego. Przewiduje się m.in. zmianę konstrukcji wezwania, poprzez podział na wezwania dobrowolne i obowiązkowe.

„Nabycie akcji spółki publicznej w obrocie zorganizowanym oraz akcji nie będących w tym obrocie będzie mogło nastąpić w wyniku wezwania – dobrowolnego – do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki ogłoszonego na co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów. W wezwaniu dobrowolnym wzywający będzie mógł określić minimalną liczbę akcji objętą zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie, po której osiągnięciu zobowiąże się do ich nabycia" – czytamy w komunikacie.

Ta minimalna liczba akcji, wraz z liczbą akcji posiadaną przez wzywającego, nie będzie mogła być większa niż 50 proc. ogólnej liczby głosów. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania dobrowolnego będą mogły być nabywane wyłącznie: zdematerializowane akcje innej spółki, kwity depozytowe i listy zastawne, inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe, zdematerializowane obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub państwo członkowskie albo państwo należące do OECD.

Jeśli natomiast chodzi o wezwania obowiązkowe, to progiem decydującym o przyjęciu kontroli nad spółką będzie próg 331/3 lub 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce. Przekroczenie ww. progów oznaczać będzie konieczność ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje spółki i wprowadzenie wezwań następczych w miejsce wezwań uprzednich. Obowiązkowe wezwanie będzie ogłaszane tylko na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej, czyli w sytuacji przekroczenia ww. progów.

Mogą się również zmienić przepisy dotyczące dematerializacji akcji. Jak podaje CIR, chodzi o usunięcie różnic w przesłankach niezbędnych do zmuszenia akcjonariusza mniejszościowego do sprzedaży akcji czy to w drodze przeprowadzenia przez akcjonariusza większościowego przymusowego wykupu, czy też zniesienia dematerializacji akcji. „Proponuje się ujednolicenie progu większości, jaki wymagany jest do przeprowadzenia uchwały o dematerializacji, jak i wystąpienia przez akcjonariusza większościowego z żądaniem przymusowego wykupu akcji – próg ma być ustalony na poziomie 9/10 ogólnej liczby głosów w spółce." – czytamy w komunikacie.